Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Borg terugkrijgen bij huurhuis: stappenplan en tips

Borg terugkrijgen bij huurhuis: stappenplan en tips

Borg terugkrijgen bij huurhuis: stappenplan en tips https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Wanneer iemand een huurhuis verlaat, heeft hij of zij recht op teruggave van de waarborgsom, ook wel borg genoemd. De borg is een bedrag dat de huurder betaalt als garantie voor het nakomen van de huurvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op het betalen van de huur of het achterlaten van de woning in goede staat. Het kan echter voorkomen dat de verhuurder de borg niet teruggeeft. In dit artikel wordt uitgelegd hoe iemand de borg terug kan krijgen van zijn of haar huurhuis.

Allereerst is het belangrijk om te weten dat de huurder de borg alleen terugkrijgt als hij of zij aan alle huurvoorwaarden heeft voldaan. Dit betekent dat de huurder de huur op tijd heeft betaald en de woning netjes heeft achtergelaten. Als er schade is aan de woning, kan de verhuurder de kosten hiervan verrekenen met de borg. Als de huurder het hier niet mee eens is, kan hij of zij bezwaar maken.

Als de huurder van mening is dat hij of zij recht heeft op teruggave van de borg, kan hij of zij een brief sturen naar de verhuurder. In deze brief moet de huurder aangeven dat hij of zij de borg terug wil en waarom. Het is verstandig om bewijsstukken mee te sturen, zoals foto’s van de woning bij vertrek. Als de verhuurder niet reageert of weigert de borg terug te geven, kan de huurder naar de rechter stappen.

Borg en Huurovereenkomst

Waarborgsom en de Wet

Een huurder betaalt doorgaans een waarborgsom (ook wel borg genoemd) bij de start van een huurcontract. Dit bedrag is bedoeld om eventuele schade aan de woning te dekken of om eventuele huurachterstanden te compenseren. Het bedrag van de waarborgsom is wettelijk bepaald en mag niet hoger zijn dan een bepaald percentage van de kale huur.

Vanaf 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur bedragen. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Het is belangrijk om als huurder bewijs van betaling te hebben van de waarborgsom.

Als de huurder de woning weer verlaat en er zijn geen gebreken, dan moet de verhuurder de waarborgsom terugbetalen. De verhuurder mag de waarborgsom alleen (deels) inhouden als er sprake is van schade aan de woning of als er huurachterstanden zijn.

Belang van het Huurcontract

Het huurcontract is een belangrijk document waarin afspraken tussen huurder en verhuurder worden vastgelegd. Het is van belang om het huurcontract goed te lezen en te begrijpen voordat het wordt ondertekend. In het huurcontract staat onder andere vermeld wat de huurprijs is, wat de servicekosten zijn en hoe hoog de waarborgsom is.

Het is belangrijk om als huurder het huurcontract goed te bewaren. Als er onenigheid ontstaat tussen huurder en verhuurder over bijvoorbeeld de waarborgsom, dan kan het huurcontract als bewijs dienen. Het is verstandig om bij het ondertekenen van het huurcontract ook foto’s te maken van de woning om zo eventuele schade aan de woning te kunnen bewijzen.

In het huurcontract staat ook vermeld wat de rechten en plichten zijn van huurder en verhuurder. Het is belangrijk om deze goed te kennen om zo problemen te voorkomen.

Procedure voor Borg Terugkrijgen

Wanneer een huurder zijn of haar huurwoning verlaat, heeft hij of zij recht op teruggave van de borgsom die hij of zij heeft betaald. Hieronder staat een stappenplan voor het terugvorderen van de borgsom.

Stappenplan Terugvordering

Het is belangrijk om eerst te controleren of er schade is aan de woning en of alle huurbetalingen zijn voldaan. Als dit het geval is, kan de huurder de volgende stappen ondernemen om zijn of haar borgsom terug te vorderen:

  1. Stuur een schriftelijk verzoek naar de verhuurder waarin wordt gevraagd om de borgsom terug te betalen. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van een voorbeeldbrief, zoals die te vinden is op de website van het Juridisch Loket.
  2. Als er na twee weken nog geen reactie is ontvangen van de verhuurder, kan er een aanmaning worden gestuurd. Dit kan zowel per e-mail als per aangetekende post.
  3. Mocht de verhuurder nog steeds niet reageren, dan kan er juridisch advies worden ingewonnen bij een jurist of incassobureau. Zij kunnen helpen om een vordering uit handen te nemen en een gerechtelijke procedure te starten.

Communicatie met Verhuurder

Het is belangrijk om tijdens het proces van het terugvorderen van de borgsom in communicatie te blijven met de verhuurder. Het is aan te raden om alle communicatie schriftelijk te laten verlopen. Dit kan zowel per e-mail als per aangetekende post.

Juridische Stappen bij Geschillen

Als er geschillen ontstaan tussen de huurder en verhuurder over de teruggave van de borgsom, kan er juridisch advies worden ingewonnen bij een jurist of incassobureau. Zij kunnen helpen om een gerechtelijke procedure te starten om de borgsom terug te vorderen. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder verplicht is om de borgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst terug te betalen.

Inspectie en Schadeafhandeling

Het is belangrijk om bij het verlaten van de huurwoning een inspectie uit te laten voeren. Hierbij wordt gekeken naar de staat van de woning en of er eventuele schade of gebreken zijn. Dit wordt vastgelegd in een opnamerapport.

Oplevering en Inspectie

Bij de oplevering van de woning is het verstandig om samen met de verhuurder of de beheerder van de woning een inspectie uit te voeren. Hierbij kan de staat van de woning worden vastgesteld en kunnen eventuele gebreken of schade worden opgemerkt. Het is verstandig om dit op te nemen in een opnamerapport, zodat beide partijen hier later op terug kunnen komen.

Omgaan met Gebreken en Schade

Als er gebreken of schade worden geconstateerd tijdens de inspectie, dan is het belangrijk om te kijken wie hiervoor verantwoordelijk is. In sommige gevallen is dit de verhuurder, maar in andere gevallen kan de huurder hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.

Bij normale slijtage of schade door normaal gebruik is de huurder niet verantwoordelijk voor de reparatie. Als er sprake is van schade door onzorgvuldigheid of onrechtmatig handelen, dan kan de huurder wel verantwoordelijk worden gehouden voor de reparatie.

Het is belangrijk om de staat van de woning goed te documenteren, zodat hier later op teruggekomen kan worden. Het opnamerapport kan hierbij helpen. Als er schade wordt geconstateerd, dan is het verstandig om dit direct te melden bij de verhuurder of de beheerder van de woning. Zo kan er snel actie worden ondernomen om de schade te herstellen.

In het geval dat de verhuurder weigert om de borg terug te betalen, kan er een juridische procedure worden gestart. Het is dan belangrijk om het opnamerapport en eventuele andere documentatie te overleggen om de zaak te onderbouwen.

Terugbetaling Borg

Wanneer een huurder een borgsom betaalt bij het huren van een woning, heeft de verhuurder de plicht om deze terug te betalen aan het einde van de huurperiode. Hieronder worden de termijn en rente, bewijsvoering en documentatie besproken.

Termijn en Rente

De verhuurder is verplicht om de borgsom binnen een redelijke termijn terug te betalen aan de huurder. In de meeste gevallen is dit binnen twee weken na het einde van de huurperiode. Als er geen betalingstermijn is afgesproken, kan de huurder een brief sturen naar de verhuurder met het verzoek om de borg terug te betalen. De verhuurder moet dan binnen een redelijke termijn reageren.

De verhuurder is niet verplicht om rente te betalen over de borgsom, tenzij dit is afgesproken in het huurcontract. Als er wel rente is afgesproken, moet de verhuurder deze rente betalen over de periode dat de borgsom bij de verhuurder heeft gestaan.

Bewijsvoering en Documentatie

De huurder moet bewijzen dat hij of zij recht heeft op de terugbetaling van de borgsom. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een kopie van het huurcontract, een kwitantie van de betaalde borg of een bankafschrift waarop de betaling van de borg te zien is. Het is verstandig om deze documenten te bewaren, zodat de huurder deze kan overleggen aan de verhuurder als daar om wordt gevraagd.

De verhuurder moet ook bewijzen dat hij of zij de borg heeft terugbetaald. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een ontvangstbewijs of een bankafschrift waarop de terugbetaling te zien is. Het is verstandig om deze documenten te bewaren, zodat de huurder deze kan overleggen als daar om wordt gevraagd.

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de borgsom niet mag inhouden als er nog openstaande betalingen zijn of als er sprake is van schade aan de woning. Als de verhuurder van mening is dat er nog openstaande betalingen zijn of dat er sprake is van schade aan de woning, moet hij of zij dit aantonen aan de hand van bewijsstukken.

Het is verstandig om in geval van een geschil met de verhuurder over de terugbetaling van de borg een jurist te raadplegen.