Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Borgsom terugkrijgen: Hoe het werkt en wat je moet weten

Borgsom terugkrijgen: Hoe het werkt en wat je moet weten

Borgsom terugkrijgen: Hoe het werkt en wat je moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

Bij het huren van een woning betaalt de huurder vaak een borgsom. De borgsom is een bedrag dat de verhuurder als zekerheid vraagt voor eventuele schade of huurachterstand. Aan het einde van de huurperiode heeft de huurder recht op teruggave van de borgsom, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Het terugkrijgen van de borgsom kan echter soms problematisch zijn.

De borgsom terugkrijgen kan bijvoorbeeld lastig zijn als er sprake is van onenigheid over de staat van de woning of als de verhuurder de borgsom wil inhouden voor bepaalde kosten. Het is daarom belangrijk dat de huurder weet wat zijn of haar rechten en plichten zijn omtrent de borgsom. Zo kan de huurder bijvoorbeeld een inspectierapport opstellen bij aanvang van de huurperiode om later eventuele discussies te voorkomen.

Als de huurder de borgsom niet terugkrijgt, kan hij of zij verschillende stappen ondernemen. Zo kan er een brief worden gestuurd naar de verhuurder waarin wordt gevraagd om teruggave van de borgsom. Als dit niet werkt, kan de huurder naar de rechter stappen. Het is echter belangrijk om te weten dat hier kosten aan verbonden zijn en dat het proces lang kan duren.

Borgsom Begrijpen

Het is belangrijk om de borgsom te begrijpen voordat u een huurovereenkomst tekent. In dit gedeelte wordt uitgelegd wat een borgsom is, wat uw rechten en plichten zijn en hoe de borgsom in het huurcontract wordt opgenomen.

Definitie van Waarborgsom

Een waarborgsom, ook wel borgsom genoemd, is een bedrag dat de huurder bij aanvang van de huurovereenkomst aan de verhuurder betaalt als garantie voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het bedrag van de borgsom varieert meestal van één tot drie maanden huur.

Rechten en Plichten

Zowel de huurder als de verhuurder hebben rechten en plichten met betrekking tot de borgsom. De verhuurder is verplicht om de borgsom op een aparte bankrekening te storten en de huurder hiervan op de hoogte te stellen. De verhuurder mag de borgsom alleen gebruiken om eventuele schade aan de woning te herstellen of om huurachterstand te compenseren. De huurder heeft recht op de terugbetaling van de borgsom aan het einde van de huurovereenkomst, tenzij er schade is ontstaan of er huurachterstand is.

Borg en Huurcontract

De borgsom wordt meestal opgenomen in het huurcontract. Het huurcontract moet duidelijk aangeven hoe hoog de borgsom is en welke kosten er in rekening worden gebracht als er schade is ontstaan of er huurachterstand is. Het huurcontract moet ook aangeven binnen welke termijn de borgsom aan de huurder wordt terugbetaald.

Het is belangrijk om het huurcontract zorgvuldig door te lezen voordat u het ondertekent. Als u vragen heeft over de borgsom of andere bepalingen in het huurcontract, kunt u het beste contact opnemen met een juridisch adviseur.

Terugkrijgen van de Borg

Wanneer een huurder een woning verlaat, heeft hij of zij recht op terugbetaling van de borgsom. Hieronder worden de voorwaarden voor teruggave, stappenplan voor terugvordering en communicatie met de verhuurder besproken.

Voorwaarden voor Teruggave

De verhuurder is verplicht om de borgsom terug te betalen aan de huurder als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De huurder heeft de woning in goede staat achtergelaten en geen schade veroorzaakt.
  • De huurder heeft alle huurachterstanden betaald.
  • Er zijn geen openstaande rekeningen, zoals servicekosten of energierekeningen.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, kan de huurder de borgsom terugvragen.

Stappenplan Terugvordering

Om de borgsom terug te vragen, kan de huurder de volgende stappen volgen:

  1. Stuur een brief of e-mail naar de verhuurder waarin wordt gevraagd om de borgsom terug te betalen. In deze brief moet de huurder vermelden dat aan de voorwaarden voor teruggave is voldaan.
  2. Als de verhuurder niet binnen twee weken reageert, kan de huurder een aangetekende brief sturen waarin hij of zij de verhuurder in gebreke stelt. In deze brief moet de huurder vermelden dat hij of zij anders genoodzaakt is om juridische stappen te nemen.
  3. Als de verhuurder nog steeds niet reageert, kan de huurder een juridische procedure beginnen om de borgsom terug te vorderen.

Communicatie met Verhuurder

Het is belangrijk om op een vriendelijke en respectvolle manier met de verhuurder te communiceren. Het is aan te raden om de verhuurder eerst per brief of e-mail te benaderen en pas daarna een aangetekende brief te sturen. Als de verhuurder niet reageert, kan de huurder overwegen om juridische stappen te nemen.

Er zijn verschillende voorbeeldbrieven beschikbaar die huurders kunnen gebruiken om de borgsom terug te vragen. Het is belangrijk om de juiste brief te kiezen en deze aan te passen aan de specifieke situatie.

Geschillen en Juridische Stappen

Wanneer een huurder en verhuurder het niet eens zijn over de terugbetaling van de borgsom, kan dit leiden tot een geschil. In sommige gevallen kan het inzetten van juridische stappen nodig zijn om het geschil op te lossen.

Inzetten van Juristen

Een huurder kan ervoor kiezen om een jurist in te schakelen om te helpen bij het terugkrijgen van de borgsom. Een jurist kan advies geven over de te nemen stappen en kan helpen bij het opstellen van een aanmaning of brief aan de verhuurder. Een jurist kan ook helpen bij het indienen van een klacht bij de huurcommissie of bij het starten van een juridische procedure.

De Rol van de Huurcommissie

De huurcommissie kan een geschil tussen huurder en verhuurder over de borgsom behandelen. De huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die geschillen tussen huurders en verhuurders behandelt. Een huurder kan een klacht indienen bij de huurcommissie als de verhuurder weigert de borgsom terug te betalen. De huurcommissie kan dan bemiddelen tussen huurder en verhuurder en een bindende uitspraak doen.

Gang naar de Rechter

Als alle andere opties zijn uitgeput, kan een huurder naar de rechter stappen om de borgsom terug te krijgen. Een huurder kan een deurwaarder of incassobureau inschakelen om de verhuurder tot betaling te dwingen. Als de verhuurder nog steeds weigert te betalen, kan een huurder een procedure starten bij de kantonrechter. De kantonrechter kan een uitspraak doen over de terugbetaling van de borgsom.

Het is belangrijk om te weten dat het inzetten van juridische stappen kosten met zich meebrengt. Een huurder kan ervoor kiezen om juridisch advies in te winnen voordat hij stappen onderneemt om de borgsom terug te krijgen.

Veelvoorkomende Problemen en Oplossingen

Schade en Slijtage

Een veelvoorkomend probleem bij het terugkrijgen van de borgsom is schade en slijtage aan de woning. Het is belangrijk om te weten dat normale slijtage niet ten koste mag gaan van de borgsom. Als de verhuurder van mening is dat er schade is veroorzaakt door de huurder, dan moet hij dit aantonen. Het is verstandig om bij het inleveren van de sleutels samen met de verhuurder de staat van de woning te inspecteren en hier foto’s van te maken. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan over wie de schade heeft veroorzaakt. Als er inderdaad schade is veroorzaakt, dan kan de verhuurder een deel van de borgsom inhouden om deze schade te herstellen. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder alleen de werkelijke kosten mag inhouden en niet zomaar een bedrag kan verzinnen.

Achterstallige Huur en Kosten

Een ander veelvoorkomend probleem bij het terugkrijgen van de borgsom is achterstallige huur en kosten. Als de huurder nog huur verschuldigd is of als er nog kosten openstaan, dan mag de verhuurder deze kosten verrekenen met de borgsom. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder alleen de werkelijke kosten mag inhouden en niet zomaar een bedrag kan verzinnen. Het is verstandig om bij het inleveren van de sleutels samen met de verhuurder een overzicht te maken van de openstaande kosten en deze te verrekenen met de borgsom.

Onrechtmatige Borgsom

Een ander veelvoorkomend probleem bij het terugkrijgen van de borgsom is een te hoge waarborgsom. De verhuurder mag alleen een waarborgsom vragen die redelijk is in verhouding tot de huurprijs en de staat van de woning. Als de verhuurder een te hoge waarborgsom heeft gevraagd, dan kan de huurder deze terugvorderen. Het is verstandig om bij het inleveren van de sleutels samen met de verhuurder een overzicht te maken van de betaalde waarborgsom en deze te vergelijken met het bedrag dat de verhuurder mocht vragen.

In het algemeen is het belangrijk om bij het terugkrijgen van de borgsom goed op te letten dat de verhuurder alleen de werkelijke kosten inhoudt en niet zomaar een bedrag verzint. Het is verstandig om bij het inleveren van de sleutels samen met de verhuurder de staat van de woning te inspecteren en hier foto’s van te maken. Zo kan er achteraf geen discussie ontstaan over wie de schade heeft veroorzaakt en welk bedrag er aan kosten openstaat.