Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Huur vrije sector: wat het is en hoe het werkt

Huur vrije sector: wat het is en hoe het werkt

Huur vrije sector: wat het is en hoe het werkt https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

Huur vrije sector is a term used to describe rental properties that are not subject to rent control. This means that landlords can set the rent at any level they choose, without being limited by government regulations. These properties are typically more expensive than social housing, but they offer more flexibility and higher quality accommodation.

In the Netherlands, huur vrije sector properties are in high demand, particularly in urban areas where there is a shortage of affordable housing. As a result, landlords can be very selective about who they rent to, and tenants often have to meet strict income requirements and provide references. While this can make it difficult for some people to find a suitable property, it does mean that huur vrije sector properties are generally well-maintained and offer a higher standard of living than social housing.

It is worth noting that huur vrije sector properties are not the same as woonwagens or woonwagenstandplaatsen, which are designated areas for mobile homes. While these properties may also be subject to rent control, they are typically much cheaper than huur vrije sector properties and offer a more affordable option for those who want to live in a mobile home.

Wat is Vrije Sector Huur?

Vrije sector huur is een term die wordt gebruikt om huurwoningen te beschrijven die niet onder de sociale huursector vallen. In tegenstelling tot sociale huurwoningen, waarvoor er beperkingen zijn op de huurprijs en wie in aanmerking komt om te huren, zijn vrije sector huurwoningen niet beperkt op basis van inkomen of andere factoren.

Kenmerken van Vrije Sector Woningen

Vrije sectorwoningen zijn woningen waarvoor geen huurtoeslag beschikbaar is en waarvoor geen maximale huurprijs is vastgesteld door de overheid. De verhuurder is vrij om zelf de huurprijs te bepalen en de huurder heeft geen recht op huurtoeslag. De huurprijs kan daarom variëren afhankelijk van de locatie, grootte, leeftijd en kwaliteit van de woning.

Verschil tussen Sociale en Vrije Sector Huur

Het belangrijkste verschil tussen sociale en vrije sector huur is de huurprijs. Bij sociale huurwoningen is er een maximale huurprijs vastgesteld door de overheid en is huurtoeslag beschikbaar voor huurders met een laag inkomen. Bij vrije sector huurwoningen is er geen maximale huurprijs vastgesteld en is er geen huurtoeslag beschikbaar.

Een ander verschil is dat sociale huurwoningen alleen beschikbaar zijn voor huurders met een beperkt inkomen, terwijl vrije sector huurwoningen beschikbaar zijn voor huurders met verschillende inkomens.

De liberalisatiegrens is een belangrijk kenmerk van vrije sector huur. Dit is het bedrag waarboven huurwoningen in de vrije sector vallen en waarvoor geen maximale huurprijs is vastgesteld. De liberalisatiegrens wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en is afhankelijk van de huurprijsindexatie. In 2024 is de liberalisatiegrens € 1.054,76 per maand.

In het algemeen zijn vrije sector huurwoningen geschikt voor huurders die op zoek zijn naar woningen met meer flexibiliteit en waarvoor ze bereid zijn meer te betalen.

Huurprijzen en Huurverhoging

Bepalen van de Huurprijs

Bij het huren van een woning in de vrije sector wordt de huurprijs bepaald door de verhuurder en huurder samen. De huurprijs is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de locatie en grootte van de woning, de staat van onderhoud en de voorzieningen in en om de woning. De kale huurprijs is hierbij het uitgangspunt. Dit is de huurprijs zonder servicekosten, gas, water en licht en andere bijkomende kosten.

Een verhuurder mag zelf bepalen wat de kale huurprijs van een woning in de vrije sector is. Het is echter wel verplicht om de huurprijs te toetsen aan de hand van het Woningwaarderingsstelsel (WWS). Dit stelsel bepaalt aan de hand van verschillende punten de maximale huurprijs van een woning. De punten worden toegekend op basis van de oppervlakte van de woning, de voorzieningen en de staat van onderhoud.

Maximale Huurverhoging en Regelgeving

In de vrije sector is er geen wettelijk maximum voor de huurprijs. Wel geldt er een maximale huurverhoging die jaarlijks mag worden doorgevoerd. Vanaf 1 januari 2024 mag de huurprijs van woningen in de vrije sector maximaal met 5,5% worden verhoogd 1. Deze huurverhoging is gekoppeld aan de loonontwikkeling en mag niet hoger zijn dan de inflatie.

De huurprijs van een woning in de vrije sector mag alleen worden verhoogd als dit is afgesproken in het huurcontract. De verhuurder moet de huurder minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van de huurverhoging. Als de huurder het niet eens is met de huurverhoging, kan hij binnen zes weken bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Om te bepalen of de huurverhoging redelijk is, kan de huurder gebruik maken van de huurprijscheck. Dit is een online tool van de Huurcommissie waarmee de huurder kan controleren of de huurprijs van zijn woning in overeenstemming is met de maximale huurprijs 2.

Huurcontract en Huurrechten

Inhoud van een Huurcontract

Een huurcontract is een schriftelijke overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarin de afspraken over de huur van een woning of kamer zijn vastgelegd. Het huurcontract kan door zowel de huurder als de verhuurder worden opgesteld, maar het is verstandig om dit door een professional te laten doen. In het huurcontract staan onder andere de volgende zaken vermeld:

 • De huurprijs en de betalingswijze
 • De huurperiode
 • De opzegtermijn
 • De huurwaarborg
 • De staat van het gehuurde pand

Rechten en Plichten van Huurder en Verhuurder

Als huurder heb je bepaalde rechten en plichten, maar dit geldt ook voor de verhuurder. Hieronder volgen enkele belangrijke zaken waar huurder en verhuurder zich aan dienen te houden:

Rechten van de Huurder

 • Recht op privacy: De verhuurder mag niet zomaar de woning betreden zonder toestemming van de huurder.
 • Recht op onderhoud: De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en moet zorgen dat de woning in goede staat verkeert.
 • Recht op huurbescherming: De huurder heeft recht op huurbescherming en kan alleen onder bepaalde voorwaarden worden uitgezet, bijvoorbeeld bij wanbetaling of wanneer de verhuurder de woning zelf nodig heeft.

Plichten van de Huurder

 • Betalen van huur: De huurder is verplicht om op tijd de huur te betalen.
 • Onderhoud van de woning: De huurder is verplicht om de woning netjes te houden en kleine reparaties zelf uit te voeren.
 • Melden van gebreken: De huurder is verplicht om eventuele gebreken aan de woning zo snel mogelijk te melden aan de verhuurder.

Rechten van de Verhuurder

 • Recht op huur: De verhuurder heeft recht op huur en kan bij wanbetaling de huurder uitzetten.
 • Recht op onderhoud: De verhuurder heeft het recht om de woning te inspecteren en eventuele gebreken te verhelpen.
 • Recht op schadevergoeding: De verhuurder heeft het recht op schadevergoeding bij eventuele schade aan de woning.

Plichten van de Verhuurder

 • Onderhoud van de woning: De verhuurder is verplicht om de woning in goede staat te houden en eventuele gebreken te verhelpen.
 • Betaling van servicekosten: De verhuurder is verplicht om eventuele servicekosten te betalen, zoals kosten voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes.
 • Informatieplicht: De verhuurder is verplicht om de huurder te informeren over bijvoorbeeld de hoogte van de huurprijs en de opzegtermijn.

Als er onenigheid ontstaat tussen huurder en verhuurder, kan dit leiden tot een uitspraak van de rechter. Het is echter verstandig om eerst advies in te winnen bij een juridisch adviseur of de Huurcommissie.

Huurtoeslag en Inkomenseisen

Aanspraak Maken op Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid om huurders te ondersteunen bij het betalen van hun huur. Het is bedoeld voor mensen met een laag inkomen die een huurwoning hebben. De toeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Om aanspraak te maken op huurtoeslag moet de huurder voldoen aan bepaalde voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde is dat het inkomen van de huurder niet te hoog mag zijn.

Inkomen en Huurtoeslaggrenzen

Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag het inkomen van de huurder niet te hoog zijn. De Belastingdienst hanteert hiervoor jaarlijkse inkomensgrenzen. Voor eenpersoonshuishoudens ligt deze grens in 2024 op €23.725,-. Voor meerpersoonshuishoudens ligt deze grens hoger, namelijk op €32.200,-. Het inkomen van de huurder wordt berekend op basis van het verzamelinkomen van het voorgaande jaar.

Naast de inkomensgrens hanteert de Belastingdienst ook huurtoeslaggrenzen. Dit zijn de maximale huurbedragen waarbij nog aanspraak kan worden gemaakt op huurtoeslag. Voor 2024 geldt dat de huur niet hoger mag zijn dan €752,33 per maand. Voor huurders van 23 jaar of jonger geldt een maximale huur van €440,42 per maand.

Het is belangrijk om te weten dat de huurtoeslaggrenzen kunnen veranderen. Zo is er in 2024 besloten dat ook huurders van woningen in de vrije sector in aanmerking komen voor huurtoeslag. Dit betekent dat huurders van een vrije sectorwoning met een laag inkomen en een hoge huur ook huurtoeslag kunnen krijgen. Naar verwachting gaat het hier om zo’n 300.000 huurders.

Footnotes

 1. Rijksoverheid.nl
 2. Huurcommissie.nl