Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Huur waarborgsom: wat het is en waarom het belangrijk is

Huur waarborgsom: wat het is en waarom het belangrijk is

Huur waarborgsom: wat het is en waarom het belangrijk is https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

Een huur waarborgsom is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt als zekerheid voor eventuele schade of huurachterstand. De verhuurder kan dit bedrag gebruiken om eventuele schade te herstellen of de huurachterstand te compenseren. De waarborgsom mag niet hoger zijn dan drie maanden huur. Dit is vastgesteld door de rechtspraak en wordt vaak als een redelijke waarborgsom beschouwd.

De huurder moet ervoor zorgen dat hij bewijs heeft van betaling van de waarborgsom. Dit kan in de vorm van een bankafschrift of een kwitantie. De verhuurder moet de waarborgsom terugbetalen aan de huurder aan het einde van de huurovereenkomst, tenzij er sprake is van schade of huurachterstand. In dat geval kan de verhuurder de waarborgsom gebruiken om de kosten te dekken.

Het is belangrijk dat zowel de huurder als de verhuurder zich bewust zijn van de regels rondom de huur waarborgsom. Een redelijke waarborgsom kan bijdragen aan een goede relatie tussen huurder en verhuurder. Aan de andere kant kan een te hoge waarborgsom leiden tot onnodige conflicten en ontevredenheid bij de huurder.

Wat is een Huur Waarborgsom?

Een huur waarborgsom is een bedrag dat de huurder van een huurwoning betaalt aan de verhuurder bij het ingaan van het huurcontract. Dit bedrag dient als extra zekerheid voor de verhuurder. De huurder krijgt dit bedrag terug aan het einde van de huurperiode, mits er aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Definitie en Doel van Waarborgsom

Een waarborgsom is bedoeld om de verhuurder zekerheid te bieden dat eventuele huurschulden of reparatiekosten aan het einde van de huurperiode kunnen worden verrekend. De huurder betaalt dit bedrag om de verhuurder te verzekeren dat de woning in goede staat wordt achtergelaten en dat de huur op tijd wordt betaald.

Wettelijke Basis en Voorwaarden

In Nederland is de waarborgsom wettelijk geregeld in artikel 7:6 BW. De verhuurder mag een waarborgsom vragen, maar dit bedrag mag niet hoger zijn dan drie maanden kale huur. Vanaf 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur zijn. Het is belangrijk dat de huurder bewijs van betaling heeft om discussies achteraf te voorkomen.

Het is ook belangrijk om te weten dat de verhuurder de waarborgsom niet zomaar mag inhouden. De verhuurder moet aantonen dat er sprake is van huurschuld of schade aan de woning. Als de huurder het niet eens is met de inhouding van de waarborgsom, kan hij of zij naar de rechter stappen om het geschil op te lossen.

Kortom, een huur waarborgsom biedt zowel de huurder als de verhuurder zekerheid. De huurder betaalt dit bedrag als garantie voor het goed onderhouden van de woning en het op tijd betalen van de huur. De verhuurder kan de waarborgsom gebruiken om eventuele huurschulden of reparatiekosten te verrekenen. Het is belangrijk om te weten wat de wettelijke basis en voorwaarden zijn voor het vragen en inhouden van een waarborgsom.

Rechten en Verplichtingen

Verantwoordelijkheden van de Verhuurder

Als verhuurder heeft men de verantwoordelijkheid om de waarborgsom te vragen aan de huurder. Volgens de wet mag de verhuurder een waarborgsom vragen, maar er is geen maximumbedrag vastgesteld. Uit de rechtspraak blijkt dat de waarborgsom maximaal drie maanden kale huur mag zijn [1].

Verder is de verhuurder verplicht om de waarborgsom binnen 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst aan de huurder terug te betalen. De verhuurder mag alleen de volgende vier kosten verrekenen met de waarborgsom: achterstallige huur, reparatiekosten, kosten voor schoonmaak en vervangen van sloten [2].

Verplichtingen van de Huurder

Als huurder heeft men de verplichting om de waarborgsom te betalen. De huurder moet zorgen voor bewijs van betaling. Verder moet de huurder de woning in goede staat achterlaten aan het einde van de huurperiode. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan de woning, tenzij deze schade is ontstaan door normale slijtage of door gebreken die al aanwezig waren bij aanvang van de huurperiode [1].

De huurder heeft het recht om de waarborgsom terug te vorderen aan het einde van de huurperiode. De huurder heeft ook recht op rente over de waarborgsom. De rente is gelijk aan de wettelijke rente [2].

Het is belangrijk dat de huurder en verhuurder duidelijke afspraken maken over de staat van de woning bij aanvang van de huurperiode en over het onderhoud van de woning tijdens de huurperiode. Dit kan bijvoorbeeld worden vastgelegd in het huurcontract.

Volgens de wet is de verhuurder verplicht om goed verhuurderschap toe te passen. Dit betekent dat de verhuurder zich moet houden aan de wettelijke regels en dat de verhuurder verantwoordelijk is voor het onderhoud van de woning. Als de verhuurder zich niet aan deze regels houdt, kan de huurder actie ondernemen [3].

[1] Bron: https://www.volkshuisvestingnederland.nl/onderwerpen/huurbescherming-en-huurcontracten/waarborgsom

[2] Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-verhuren/vraag-en-antwoord/nieuwe-regels-voor-verhuurders-en-verhuurbemiddelaars-1-juli-2023

[3] Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woning-huren/vraag-en-antwoord/welke-rechten-en-plichten-heb-ik-als-huurder

Proces van Terugbetaling

Wanneer een huurder zijn of haar huurwoning verlaat, heeft hij of zij recht op teruggave van de waarborgsom. Het proces van terugbetaling kan verschillen afhankelijk van de omstandigheden. In deze sectie worden de procedures voor terugvordering en geschillen en juridische stappen beschreven.

Terugvorderingsprocedure

Als de verhuurder de waarborgsom niet binnen de wettelijk toegestane termijn terugbetaalt, kan de huurder een terugvorderingsprocedure starten. De huurder kan een juridisch adviseur raadplegen om te bepalen welke stappen hij of zij moet nemen om de waarborgsom terug te krijgen. Een jurist kan een rapport opstellen waarin de gebreken van de verhuurder worden beschreven en kan de huurder helpen bij het indienen van een klacht bij de kantonrechter.

Geschillen en Juridische Stappen

Als er een geschil ontstaat tussen de huurder en de verhuurder over de terugbetaling van de waarborgsom, kan de huurder juridisch advies inwinnen om te bepalen welke juridische stappen hij of zij moet nemen. Een jurist kan de huurder helpen bij het indienen van een klacht bij de kantonrechter en kan de huurder bijstaan tijdens het proces. De kantonrechter kan een vonnis uitspreken waarin de verhuurder wordt opgedragen om de waarborgsom terug te betalen.

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder wettelijk verplicht is om de waarborgsom terug te betalen aan de huurder. Als de verhuurder de waarborgsom niet terugbetaalt, kan de huurder juridische stappen ondernemen om zijn of haar geld terug te krijgen.

Praktische Tips en Adviezen

Communicatie met de Verhuurder

Goede communicatie tussen huurder en verhuurder is van groot belang bij het huren van een woning. Als huurder is het belangrijk om tijdig contact op te nemen met de verhuurder bij vragen of problemen. Het is raadzaam om afspraken met de verhuurder schriftelijk vast te leggen, bijvoorbeeld in een e-mail of brief. Dit voorkomt misverstanden en biedt een duidelijk overzicht van de gemaakte afspraken.

Als de huurder een waarborgsom moet betalen, is het verstandig om vooraf een opnamestaat te maken. Hierop worden eventuele beschadigingen aan de woning genoteerd. De huurder kan deze opnamestaat gebruiken om te bewijzen dat beschadigingen aan de woning al aanwezig waren bij de oplevering van de woning. Het is ook handig om foto’s te maken van de woning bij de oplevering.

Voorbereiden op de Oplevering

Bij het einde van de huurperiode moet de woning weer in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd. Het is daarom belangrijk om de woning goed schoon te maken en eventuele beschadigingen te herstellen voordat de woning wordt opgeleverd. Als er huurachterstand is, kan de verhuurder de waarborgsom gebruiken om de achterstallige huur te betalen.

Als huurder is het verstandig om tijdig advies in te winnen bij een specialist, bijvoorbeeld bij het juridisch loket. Zij kunnen helpen bij het opstellen van een voorbeeldbrief of het geven van advies over de betekenis van bepaalde huurvoorwaarden.

Al met al is het belangrijk om als huurder goed voorbereid te zijn op de oplevering van de woning en tijdig contact te onderhouden met de verhuurder. Door goede communicatie en het maken van duidelijke afspraken kan veel onduidelijkheid worden voorkomen.