Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Inkomensafhankelijke huurverlaging: Wat is het en hoe werkt het?

Inkomensafhankelijke huurverlaging: Wat is het en hoe werkt het?

Inkomensafhankelijke huurverlaging: Wat is het en hoe werkt het? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

Inkomensafhankelijke huurverlaging is een regeling die huurders in Nederland kan helpen hun woonlasten te verlagen als zij een laag inkomen hebben. Deze regeling is bedoeld voor huurders van een sociale huurwoning met een huurprijs boven de aftoppingsgrens. De aftoppingsgrens is het maximumbedrag dat een huurder aan huur mag betalen voor een sociale huurwoning, afhankelijk van de grootte van het huishouden.

De huurverlaging is afhankelijk van het inkomen van de huurder en het aantal personen in het huishouden. Als het inkomen van de huurder onder een bepaalde grens ligt en het huishouden bestaat uit één of twee personen, kan de huurprijs met maximaal € 50,- per maand worden verlaagd. Voor huishoudens van drie of meer personen kan de huurprijs met maximaal € 60,- per maand worden verlaagd. De verlaging geldt voor een periode van één jaar en kan daarna opnieuw worden aangevraagd.

Om in aanmerking te komen voor de inkomensafhankelijke huurverlaging moet de huurder aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet het huishoudinkomen onder een bepaalde grens liggen en moet de huurprijs van de woning boven de aftoppingsgrens liggen. Daarnaast moet de huurder een sociale huurwoning huren van een woningcorporatie of een andere verhuurder die is aangesloten bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW).

Wat is inkomensafhankelijke huurverlaging?

Inkomensafhankelijke huurverlaging is een regeling die huurders met een laag inkomen in staat stelt om een verlaging van hun huurprijs aan te vragen. De regeling is bedoeld om huurders met een laag inkomen te helpen bij het betalen van hun huur en om te voorkomen dat zij in financiële problemen komen.

Criteria voor inkomensafhankelijke huurverlaging

Om in aanmerking te komen voor inkomensafhankelijke huurverlaging moet aan een aantal criteria worden voldaan. Zo moet de huurder in een sociale huurwoning wonen, mag de huur niet hoger zijn dan een bepaald bedrag en moet het inkomen van de huurder onder een bepaalde grens liggen. Daarnaast geldt dat de huurder in de afgelopen jaren geen huurverlaging heeft gehad en dat het inkomen van de huurder is gedaald.

De inkomensgrenzen voor inkomensafhankelijke huurverlaging worden jaarlijks vastgesteld door de overheid en zijn afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Voor alleenstaanden geldt bijvoorbeeld een andere inkomensgrens dan voor meerpersoonshuishoudens. In 2024 geldt voor een eenpersoonshuishouden een inkomensgrens van € 23.725 en voor een meerpersoonshuishouden een inkomensgrens van € 32.200.

Procedure voor het aanvragen van huurverlaging

Om in aanmerking te komen voor inkomensafhankelijke huurverlaging moet de huurder een online formulier invullen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst controleert vervolgens de inkomensgegevens van de huurder en stuurt deze door naar de verhuurder. De verhuurder bepaalt vervolgens of de huurder in aanmerking komt voor huurverlaging en hoe hoog deze verlaging zal zijn.

Het is belangrijk om te weten dat inkomensafhankelijke huurverlaging alleen geldt voor huurders van woningcorporaties. Huurders van particuliere verhuurders kunnen geen gebruik maken van deze regeling. Daarnaast kan het aanvragen van huurverlaging gevolgen hebben voor de huurtoeslag en de hoogte van de huurprijs. Het is daarom verstandig om vooraf goed te informeren bij de gemeente of de verhuurder.

Effecten van huurverlaging

Impact op huurders

Een inkomensafhankelijke huurverlaging kan een grote impact hebben op huurders met een laag inkomen. Door de huurverlaging zal de huurprijs dalen, waardoor huurders meer financiële ruimte krijgen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat huurders meer geld overhouden voor andere uitgaven, zoals boodschappen of energierekeningen.

Het is belangrijk om te benadrukken dat de huurverlaging niet voor alle huurders geldt. Alleen huurders met een huurprijs boven de huurprijsgrens en een laag inkomen komen in aanmerking voor de huurverlaging. Daarnaast geldt de huurverlaging niet voor huurders van vrijesectorwoningen.

Respons van verhuurders

Verhuurders zijn verplicht om de huurverlaging door te voeren als huurders hier recht op hebben. Dit betekent dat verhuurders de huurprijs moeten verlagen tot onder de huurprijsgrens. Verhuurders kunnen bezwaar maken tegen de huurverlaging als zij van mening zijn dat de huurprijs al te laag is of als zij van mening zijn dat de kwaliteit van de woning niet overeenkomt met de huurprijs.

Het is belangrijk om te weten dat verhuurders niet verplicht zijn om de huurprijs te verlagen als huurders een inkomen hebben dat hoger is dan de inkomensindicatie. Daarnaast geldt de huurverlaging niet voor zelfstandige woningen die onder de liberalisatiegrens vallen.

Verhuurders kunnen ook huurverhogingen doorvoeren voor huurders die niet in aanmerking komen voor de huurverlaging. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als huurders een hoog inkomen hebben of als de kwaliteit van de woning verbeterd is door verduurzaming. Huurverhogingen moeten wel voldoen aan de maximale huurverhoging die vastgesteld is in het woningwaarderingsstelsel.

Wettelijke regelingen en beleid

Jaarlijkse huurverhoging en regelgeving

In Nederland is er een wettelijke regeling die woningcorporaties toestaat om jaarlijks de huur te verhogen. Deze jaarlijkse huurverhoging is gebaseerd op de inflatie en wordt vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In 2020, 2021 en 2022 was de maximale huurverhoging respectievelijk 2,6%, 2,4% en 1,6%. Voor 2023 en 2024 is de maximale huurverhoging vastgesteld op 3,0%.

Naast de jaarlijkse huurverhoging is er ook een inkomensafhankelijke huurverhoging. Dit houdt in dat de huurverhoging hoger kan zijn voor huurders met een hoger inkomen. In 2020 was de huurverhoging voor huishoudens met een inkomen boven € 52.753 maximaal 5,1%. In 2021 en 2022 was dit respectievelijk 5,4% en 2,4%. Voor 2023 en 2024 is de maximale huurverhoging voor deze groep vastgesteld op 5,8%.

Inkomensafhankelijke regelingen en subsidies

Voor huurders met een laag inkomen zijn er verschillende inkomensafhankelijke regelingen en subsidies beschikbaar. Zo is er de huurtoeslag, een toeslag van de overheid die huurders met een laag inkomen helpt om de huur te betalen. In 2024 is de huurtoeslag beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot € 31.138.

Daarnaast is er de inkomensafhankelijke huurverlaging. Huurders met een laag inkomen en een huurprijs boven de huurprijsgrens kunnen in aanmerking komen voor een huurverlaging. In 2024 is de huurverlaging beschikbaar voor huishoudens met een inkomen tot € 62.191. Huurders moeten zelf een huurverlagingsvoorstel indienen bij hun verhuurder. Als de verhuurder het voorstel afwijst, kan de huurder bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Verder is er de mogelijkheid tot het terugdraaien van een inkomensafhankelijke huurverhoging na een inkomensdaling. Huurders moeten dan zelf een huurverlagingsvoorstel indienen bij hun verhuurder. Als de verhuurder het voorstel afwijst, kan de huurder bezwaar maken bij de Huurcommissie.

Verschillende gemeenten bieden ook subsidies aan voor verduurzaming van huurwoningen. Huurders kunnen bij hun gemeente informeren naar de mogelijkheden.

Het puntensysteem en de liberalisatiegrens bepalen in welke mate de huurprijs van een woning mag worden verhoogd. De huurprijs van een sociale huurwoning mag niet hoger zijn dan de huurprijsgrens. Voor 2024 is de huurprijsgrens vastgesteld op € 752,33. Voor woningen met een huurprijs boven de liberalisatiegrens gelden andere regels voor huuraanpassing. De liberalisatiegrens is voor 2024 vastgesteld op € 1.052,33.

Als een huurder het niet eens is met een huurverhoging of -verlaging, kan hij of zij bezwaar maken bij de verhuurder en/of de Huurcommissie. De Huurcommissie doet dan een uitspraak over de huurprijs van de woning. Huurders kunnen via MijnHuurcommissie een procedure starten.