Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Maximale huur vrije sector 2023: Wat zijn de nieuwe regels?

Maximale huur vrije sector 2023: Wat zijn de nieuwe regels?

Maximale huur vrije sector 2023: Wat zijn de nieuwe regels? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

De maximale huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Dit is een wijziging in de wet die ervoor zorgt dat verhuurders niet meer dan 4,1% huurverhoging per jaar mogen doorvoeren. Deze huurverhoging is gebaseerd op de loonontwikkeling plus 1%. De loonontwikkeling wordt in december vastgesteld op basis van het gemiddelde CAO-loonindexcijfer over de maanden december tot en met november.

Voor vrijesectorwoningen is de jaarlijkse huurverhoging vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1%. Dit geldt voor huurders van woningen waarvan de kale huur hoger is dan € 879,66 en waarvan het huurcontract ingegaan is na 1 januari 2024. Voor huurders van woningen waarvan het huurcontract vóór 2023 is ingegaan, geldt deze maximale huurverhoging niet. Voor deze huurders geldt dat de verhuurder de huur mag vragen die hij wil.

De wetswijziging die de maximale huurverhoging wijzigt, is op 20 december 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. Door deze wetswijziging worden huurders in de vrije sector beter beschermd tegen te hoge huurprijsstijgingen. Tot 1 januari 2023 was de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector maximaal 3,3% (2,3% inflatie plus 1%). De nieuwe systematiek geldt vanaf 1 januari 2023 en is gebaseerd op de loonontwikkeling plus 1%.

Maximale Huurverhoging Vrije Sector in 2023

De maximale huurverhoging in de vrije sector is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1% [1]. Deze wijziging is het gevolg van een wetswijziging die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt. Het percentage is gebaseerd op de CAO-loonontwikkeling van 3,1% en een extra procentpunt. Dit geldt voor alle vrijesectorwoningen.

Wetgeving en Wijzigingen

De wet maximering huurprijsverhoging en de wet maximering huurprijsverhogingen geliberaliseerde huurovereenkomsten bepalen de maximale huurverhoging in de vrije sector. De Eerste Kamer heeft op 20 december 2022 de wetswijziging aangenomen die de maximaal toegestane huurverhoging wijzigt [2]. Deze wijziging is van invloed op zowel huurders als verhuurders.

Berekening van de Huurverhoging

De huurprijs van een vrijesectorwoning bestaat uit een kale huurprijs en eventuele servicekosten. De huurverhoging wordt berekend over de kale huurprijs. De verhuurder moet minimaal twee maanden voordat de huurverhoging ingaat een schriftelijk voorstel doen aan de huurder. De huurder heeft vervolgens zes weken de tijd om bezwaar te maken bij de huurcommissie [3].

Invloed op Huurders en Verhuurders

De maximale huurverhoging in de vrije sector heeft invloed op zowel huurders als verhuurders. Huurders betalen in 2023 maximaal 4,1% meer huur dan in 2022. Verhuurders kunnen hun huurinkomsten met maximaal 4,1% verhogen. Het is belangrijk om te weten dat de huurverhoging in de vrije sector niet afhankelijk is van het inkomen van de huurder. De verhuurder mag ook niet vragen naar het inkomen bij de Belastingdienst [1].

De huurverhoging in de vrije sector kan leiden tot hogere prijzen voor woningen, woonboten, ligplaatsen en standplaatsen. De liberalisatiegrens voor zelfstandige woningen wordt jaarlijks vastgesteld. In 2023 is de liberalisatiegrens voor sociale huurwoningen € 752,33 per maand [4].

De inflatie is in 2022 erg hoog, waardoor de huurverhoging in de vrije sector in 2023 beperkt wordt tot 4,1%. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt dat de inflatie in 2022 naar verwachting uitkomt op 9,7% [4]. Dit is een recordhoogte.

Referenties

[1] Wat is

Praktische Informatie voor Huurders

Huurverhogingsprocedure en Termijnen

Huurverhogingen voor de vrije sector vinden jaarlijks plaats op 1 juli. Voor het kalenderjaar 2023 is de maximale huurstijging vastgesteld op 4,1% volgens de nieuwe wetgeving die op 20 december 2022 door de Eerste Kamer is aangenomen. De huurstijging is gekoppeld aan de loonontwikkeling als deze lager is dan de inflatie. Huurders moeten uiterlijk 2 maanden voor de ingangsdatum van de huurverhoging schriftelijk op de hoogte worden gesteld door de verhuurder.

Bij huurverhogingen in de vrije sector hebben huurders niet dezelfde bescherming als huurders in de sociale huursector. De huurcommissie heeft geen bevoegdheid om de huurverhoging te toetsen en er is geen wettelijke maximale huurverhoging.

Mogelijkheden tot Bezwaar

Als huurder heeft men het recht om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. Bezwaar maken kan binnen zes weken na de datum waarop de huurverhoging ingaat. Het bezwaar kan zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend bij de verhuurder. Als de verhuurder het bezwaar afwijst, kan de huurder naar de rechter stappen.

Het is belangrijk om te weten dat de huurder tijdens de bezwaarprocedure wel de volledige huurprijs moet blijven betalen. Als het bezwaar gegrond wordt verklaard, dan moet de verhuurder het te veel betaalde bedrag terugbetalen.

Kortom, huurders in de vrije sector hebben minder bescherming tegen huurverhogingen dan huurders in de sociale huursector. Toch hebben huurders het recht om bezwaar te maken tegen de huurverhoging en kunnen zij eventueel naar de rechter stappen als de verhuurder het bezwaar afwijst.

Veelgestelde vragen

Wat is de wettelijke maximale huurverhoging in de vrije sector voor het jaar 2023?

Volgens de Rijksoverheid is de maximale jaarlijkse huurverhoging voor vrije sector woningen vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1% [1]. Dit is inclusief een inflatiecorrectie van 3,1% en een extra huurverhoging van 1% op basis van de loonontwikkeling.

Hoe wordt het puntensysteem toegepast bij het bepalen van de maximale huurprijs in de vrije sector?

Het puntensysteem wordt gebruikt om de maximale huurprijs van een woning te bepalen op basis van de kwaliteit en kenmerken van de woning. Het aantal punten bepaalt de maximale huurprijs. Het puntensysteem is van toepassing op zowel sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen [1].

Wat is het verschil tussen sociale huurwoningen en vrije sector huurwoningen qua huurprijsbepaling?

Sociale huurwoningen worden door woningcorporaties verhuurd en hebben een maximale huurprijs die wordt bepaald door het puntensysteem. Bij vrije sector huurwoningen wordt de huurprijs vrij bepaald door de verhuurder, maar is er wel een wettelijk maximum bepaald door het puntensysteem [2].

Hoe kan ik de maximale huurprijs van een vrije sector woning berekenen met het puntensysteem?

Om de maximale huurprijs van een vrije sector woning te berekenen met het puntensysteem, moeten verschillende kenmerken van de woning worden beoordeeld. Dit omvat onder andere de grootte van de woning, de aanwezigheid van voorzieningen en de kwaliteit van de woning. De Huurcommissie biedt een online puntentellingstool om de maximale huurprijs te berekenen [1].

Wat zijn de regels omtrent huurverhoging voor particuliere verhuurders in de vrije sector?

Particuliere verhuurders mogen de huurprijs van een vrije sector woning vrij bepalen, maar er geldt wel een wettelijk maximum op basis van het puntensysteem. De jaarlijkse huurverhoging is vanaf 1 januari 2023 maximaal 4,1% [1].

Wat wordt verstaan onder geliberaliseerde huurprijs in het jaar 2023?

Een geliberaliseerde huurprijs is een huurprijs die hoger is dan de huurprijs van sociale huurwoningen en waarbij de huurprijs niet wordt bepaald door het puntensysteem. In 2023 is de huurprijs van een woning geliberaliseerd als deze hoger is dan € 752,33 per maand [1].