Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Waarborgsom huur: Alles wat u moet weten

Waarborgsom huur: Alles wat u moet weten

Waarborgsom huur: Alles wat u moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Een waarborgsom huur is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst. Het dient als zekerheid voor de verhuurder dat de huurder de woning zonder schade of achterstallige huur zal achterlaten. De hoogte van de waarborgsom kan maximaal twee maanden kale huur bedragen.

De verhuurder mag de waarborgsom niet zomaar inhouden. De waarborgsom dient aan het einde van de huurovereenkomst te worden terugbetaald aan de huurder, tenzij er sprake is van huurachterstand, schade aan de woning of andere kosten die de verhuurder moet maken als gevolg van het niet nakomen van de huurovereenkomst door de huurder. In dat geval mag de verhuurder de waarborgsom gebruiken om deze kosten te dekken.

Het is belangrijk voor de huurder om bij aanvang van de huurovereenkomst duidelijkheid te hebben over de hoogte van de waarborgsom en de voorwaarden voor terugbetaling. Het is aan te raden om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in de huurovereenkomst.

De Basis van Waarborgsom

Definitie en Doel van Waarborgsom

Een waarborgsom is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder bij aanvang van de huurovereenkomst. Het doel van de waarborgsom is om de verhuurder te beschermen tegen eventuele schade die de huurder aan de woning toebrengt of tegen eventuele huurachterstand. De waarborgsom is bedoeld als garantie voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder.

Juridische Grondslag

Het vragen van een waarborgsom is wettelijk toegestaan. De hoogte van de waarborgsom is echter aan een maximum gebonden. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal drie maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten vanaf 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur zijn [1].

Hoogte van de Waarborgsom

De verhuurder mag zelf bepalen hoe hoog de waarborgsom voor de woning is. Een waarborgsom die gelijk staat aan de hoogte van drie maanden kale huur, vindt de rechter nog redelijk [2]. Het is echter belangrijk om te weten dat het bedrag van de waarborgsom niet onredelijk hoog mag zijn. Dit betekent dat de verhuurder geen misbruik mag maken van zijn positie en geen onredelijk hoge waarborgsom mag vragen. Er zijn gevallen waarin de rechter heeft bepaald dat de gevraagde waarborgsom onredelijk hoog was en daarom niet rechtsgeldig was [3].

[1] Rijksoverheid

[2] Huurrechtjuristen

[3] Volkshuisvesting Nederland

Rechten en Plichten

Verplichtingen van de Verhuurder

Als verhuurder heeft men enkele verplichtingen. Zo moet de verhuurder zorgen voor een goede staat van onderhoud van de woning. Dit betekent dat de verhuurder gebreken aan de woning moet herstellen en dat de woning veilig en bewoonbaar moet zijn. Als de verhuurder deze verplichtingen niet nakomt, heeft de huurder het recht om de verhuurder hiervoor aansprakelijk te stellen en om eventuele schade te verhalen.

Een andere verplichting van de verhuurder is het vragen van een waarborgsom. Volgens de wet is een waarborgsom niet verplicht, maar als de verhuurder er wel om vraagt, mag deze maximaal drie maanden kale huur zijn. Dit betekent dat de verhuurder niet meer dan drie maanden huur als waarborgsom mag vragen. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal twee maanden kale huur zijn. De verhuurder moet de waarborgsom op een aparte rekening zetten en mag deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

Rechten van de Huurder

De huurder heeft ook enkele rechten. Zo heeft de huurder het recht op een goed onderhouden woning. Als er gebreken zijn aan de woning, moet de verhuurder deze herstellen. De huurder heeft ook het recht om de woning te gebruiken zoals deze bedoeld is, zonder dat de verhuurder daarbij overlast veroorzaakt. Daarnaast heeft de huurder het recht op privacy en mag de verhuurder niet zomaar de woning betreden zonder toestemming van de huurder.

Als de verhuurder niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan de huurder een rapport opstellen en de verhuurder aansprakelijk stellen voor eventuele schade. De huurder kan ook advies inwinnen bij het Juridisch Loket of een jurist inschakelen om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.

Geschillen en Juridisch Advies

Als er geschillen zijn tussen de huurder en verhuurder, kan de huurder juridisch advies inwinnen bij het Juridisch Loket. Het Juridisch Loket kan de huurder helpen bij het opstellen van een rapport en kan de huurder adviseren over de te nemen stappen. Als de zaak voor de rechter komt, kan de huurder zich laten bijstaan door een jurist.

De wet goed verhuurderschap bepaalt dat de verhuurder zich als een goed verhuurder moet gedragen. Dit betekent dat de verhuurder de belangen van de huurder moet respecteren en zich moet houden aan de regels van het huurrecht. Als de verhuurder zich niet aan deze regels houdt, kan de huurder de verhuurder aansprakelijk stellen en eventuele schade verhalen.

Teruggave van de Waarborgsom

Wanneer een huurovereenkomst eindigt, heeft de huurder recht op teruggave van de waarborgsom. Hieronder worden de voorwaarden en het proces van teruggave beschreven, evenals de geschillenbeslechting bij teruggave.

Voorwaarden voor Teruggave

De verhuurder is verplicht om de waarborgsom binnen 14 dagen na oplevering van de woning terug te betalen aan de huurder. De verhuurder mag de waarborgsom alleen verrekenen met openstaande betalingen of als er sprake is van schade aan de woning. De huurder moet bij oplevering van de woning een opnamestaat ondertekenen waarin staat vermeld in welke staat de woning is achtergelaten. Als de woning in goede staat is achtergelaten, moet de verhuurder de waarborgsom volledig terugbetalen.

Proces van Terugvorderen

Als de verhuurder weigert om de waarborgsom terug te betalen, kan de huurder de borg per brief terugvragen. Het is belangrijk om deze brief aangetekend te versturen en een ontvangstbevestiging te vragen. Als de verhuurder nog steeds weigert om de waarborgsom terug te betalen, kan de huurder juridisch advies inwinnen en een procedure starten bij de kantonrechter. De huurder moet dan wel kunnen aantonen dat hij of zij recht heeft op teruggave van de waarborgsom.

Geschillenbeslechting bij Teruggave

Als er geschillen ontstaan bij de teruggave van de waarborgsom, kan de huurder of verhuurder een specialist inschakelen. Deze specialist kan een oordeel geven over de staat van de woning en de hoogte van de eventuele vergoeding voor schade. Als de huurder en verhuurder het niet eens worden, kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Wonen. Deze commissie kan een bindende uitspraak doen over de teruggave van de waarborgsom.

Het is belangrijk voor zowel de huurder als de verhuurder om alle betalingen en afspraken goed vast te leggen en bewijsstukken te bewaren. De verhuurder is verantwoordelijk voor het terugbetalen van de waarborgsom, tenzij er sprake is van openstaande betalingen of schade aan de woning. De huurder kan juridisch advies inwinnen als er geschillen ontstaan bij de teruggave van de waarborgsom.

Veelvoorkomende Problemen en Oplossingen

Te Hoge Waarborgsom en Rente

Een veelvoorkomend probleem bij het huren van een woning is de hoogte van de waarborgsom en de rente die hierover wordt berekend. Het kan voorkomen dat de verhuurder een te hoge waarborgsom vraagt of een onredelijk hoge rente. In dat geval kan de huurder hier bezwaar tegen maken. Het is belangrijk om te weten dat de waarborgsom niet hoger mag zijn dan drie maanden huur. Bovendien mag de verhuurder geen rente vragen over de waarborgsom als deze niet apart is overeengekomen.

Schade en Slijtage

Een ander veelvoorkomend probleem bij het huren van een woning is schade en slijtage. Het kan voorkomen dat de huurder schade veroorzaakt aan de woning of dat er sprake is van slijtage. In dat geval kan de verhuurder de waarborgsom gebruiken om de schade te herstellen of de slijtage te verhelpen. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder alleen de kosten mag verrekenen die hij daadwerkelijk heeft gemaakt. Bovendien moet de verhuurder de huurder op de hoogte stellen van de kosten die hij heeft gemaakt en de huurder in de gelegenheid stellen om de schade te herstellen of de slijtage te verhelpen.

Achterstallige Huur en Servicekosten

Een derde veelvoorkomend probleem bij het huren van een woning is achterstallige huur en servicekosten. Het kan voorkomen dat de huurder de huur niet op tijd betaalt of dat er sprake is van achterstallige servicekosten. In dat geval kan de verhuurder de waarborgsom gebruiken om de achterstallige huur of servicekosten te voldoen. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder alleen de kosten mag verrekenen die hij daadwerkelijk heeft gemaakt. Bovendien moet de verhuurder de huurder op de hoogte stellen van de kosten die hij heeft gemaakt en de huurder in de gelegenheid stellen om de achterstallige huur of servicekosten te voldoen.

Als de huurder het niet eens is met de verrekening van de waarborgsom, kan hij bezwaar maken bij de verhuurder. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan de huurder een voorbeeldbrief sturen naar de verhuurder waarin hij aangeeft dat hij het niet eens is met de verrekening van de waarborgsom. Als dit ook niet tot een oplossing leidt, kan de huurder contact opnemen met een woningopzichter of een jurist die gespecialiseerd is in huurrecht.

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de waarborgsom niet mag gebruiken om de energieprestatievergoeding te voldoen. Dit is een vergoeding die huurders moeten betalen aan de verhuurder voor het gebruik van duurzame energie. Deze vergoeding mag niet worden verrekend met de waarborgsom.

Ten slotte is het belangrijk om te weten dat de verhuurder geen onredelijk hoge waarborgsom mag vragen. Als de huurder van mening is dat de verhuurder een onredelijk hoge waarborgsom vraagt, kan hij bezwaar maken bij de verhuurder. Als dit niet tot een oplossing leidt, kan de huurder contact opnemen met een makelaar of een jurist die gespecialiseerd is in huurrecht.