Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Waarborgsom terugkrijgen: hoe werkt het en wat zijn je rechten?

Waarborgsom terugkrijgen: hoe werkt het en wat zijn je rechten?

Waarborgsom terugkrijgen: hoe werkt het en wat zijn je rechten? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

Een waarborgsom is een bedrag dat een huurder aan de verhuurder betaalt als garantie voor eventuele schade aan de woning of als zekerheid voor het betalen van de huur. Bij het einde van de huurperiode heeft de huurder recht op teruggave van dit bedrag, mits er geen schade is aan de woning en de huur volledig is betaald. In dit artikel wordt uitgelegd hoe huurders hun waarborgsom kunnen terugkrijgen.

Als de huurder de woning verlaat, moet de verhuurder de waarborgsom binnen een redelijke termijn terugbetalen. Deze termijn is niet wettelijk vastgelegd, maar meestal wordt een termijn van één tot drie maanden aangehouden. Als de verhuurder de waarborgsom niet binnen deze termijn terugbetaalt, kan de huurder een aangetekende brief sturen waarin hij de verhuurder verzoekt om de waarborgsom alsnog terug te betalen.

Als er sprake is van schade aan de woning, kan de verhuurder een deel van de waarborgsom inhouden om de kosten van reparatie te dekken. De verhuurder moet de huurder echter wel op de hoogte stellen van de schade en de kosten van reparatie. Als de huurder het niet eens is met de hoogte van de kosten, kan hij de zaak voorleggen aan de huurcommissie of de rechter.

Wat is een Waarborgsom?

Een waarborgsom is een bedrag dat een huurder betaalt aan de verhuurder als garantie voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het bedrag van de waarborgsom wordt vastgesteld in de huurovereenkomst en kan variëren afhankelijk van de hoogte van de huur en de duur van de huurovereenkomst.

Definitie en Doel

De waarborgsom is bedoeld om de verhuurder te beschermen tegen mogelijke kosten die voortvloeien uit het niet nakomen van de verplichtingen door de huurder. Het kan bijvoorbeeld gaan om huurachterstand, schade aan de woning of het niet schoon opleveren van de woning.

Hoogte van de Waarborgsom

De hoogte van de waarborgsom wordt vastgesteld in de huurovereenkomst en kan variëren afhankelijk van de hoogte van de huur en de duur van de huurovereenkomst. De verhuurder mag vanaf 1 juli 2023 maximaal twee maanden kale huur als waarborgsom vragen. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn.

Het is belangrijk om te weten dat de waarborgsom niet bedoeld is om de huur te betalen. De huurder blijft verplicht om de huur te betalen volgens de afspraken in de huurovereenkomst. De waarborgsom wordt pas terugbetaald aan de huurder als de huurovereenkomst is afgelopen en de verhuurder geen kosten heeft die verrekend moeten worden met de waarborgsom.

In geval van geschillen over de waarborgsom kan de huurder terecht bij de Huurcommissie of de kantonrechter. Het is belangrijk om de huurovereenkomst goed te lezen en te begrijpen voordat de waarborgsom wordt betaald.

Voorwaarden voor Terugbetaling

Als huurder heb je recht op terugbetaling van de waarborgsom bij het einde van de huurovereenkomst. Er zijn echter bepaalde voorwaarden waaraan moet worden voldaan voordat de verhuurder de waarborgsom kan terugbetalen. Hieronder worden de belangrijkste voorwaarden toegelicht.

Afspraken in de Huurovereenkomst

De afspraken over de waarborgsom staan in de huurovereenkomst. Hierin staat vermeld hoe hoog de waarborgsom is en onder welke voorwaarden deze wordt terugbetaald. Het is belangrijk om deze afspraken goed door te nemen om te weten waar je als huurder aan toe bent.

Inspectie en Gebreken

Voordat je de sleutels inlevert, vindt er een inspectie plaats. Tijdens deze inspectie wordt het gehuurde object gecontroleerd op eventuele gebreken. Als er gebreken worden geconstateerd, dan kan de verhuurder de kosten hiervoor verrekenen met de waarborgsom. Het is dus belangrijk om het gehuurde object goed achter te laten en eventuele gebreken te herstellen voordat je de sleutels inlevert.

Termijn van Terugbetaling

De verhuurder is verplicht om de waarborgsom binnen een bepaalde termijn terug te betalen. Deze termijn is wettelijk vastgelegd en bedraagt 14 dagen na het einde van de huurovereenkomst. Het kan echter voorkomen dat de verhuurder meer tijd nodig heeft om de waarborgsom terug te betalen. In dat geval moet de verhuurder wel een goede reden hebben en moet hij dit tijdig aan de huurder laten weten.

Het is belangrijk om als huurder op de hoogte te zijn van deze voorwaarden om te voorkomen dat er onenigheid ontstaat over de terugbetaling van de waarborgsom. Het is verstandig om bij het einde van de huurovereenkomst een opnamerapport op te stellen waarin eventuele gebreken worden vermeld. Zo voorkom je dat de verhuurder kosten in rekening brengt voor gebreken die er al waren voordat je het gehuurde object betrok.

Juridische Stappen bij Geschillen

Wanneer een huurder de waarborgsom niet terugkrijgt van de verhuurder, kan het nodig zijn om juridische stappen te ondernemen. Hieronder worden enkele mogelijke stappen beschreven die een huurder kan nemen om zijn of haar borg terug te krijgen.

Aanmaning en Vordering

Als de verhuurder de borg niet terugbetaalt, kan de huurder een aanmaning sturen waarin hij de verhuurder verzoekt om de borg alsnog terug te betalen. Het is aan te raden om deze aanmaning per aangetekende post te versturen, zodat er bewijs is dat de verhuurder de aanmaning heeft ontvangen. Als de verhuurder nog steeds niet betaalt, kan de huurder een vordering instellen bij de kantonrechter.

Inschakelen van een Jurist of Advocaat

Als de verhuurder de borg niet terugbetaalt, kan het inschakelen van een jurist of advocaat nuttig zijn. Een jurist of advocaat kan de huurder juridisch advies geven en helpen bij het nemen van de juiste juridische stappen.

Gang naar de Rechter

Als de verhuurder nog steeds weigert om de borg terug te betalen, kan de huurder naar de rechter stappen. De huurder kan de rechter verzoeken om een uitspraak te doen over de zaak. Als de huurder in het gelijk wordt gesteld, kan de rechter de verhuurder veroordelen om de borg terug te betalen. Als de verhuurder nog steeds weigert om de borg terug te betalen, kan de huurder een deurwaarder inschakelen om het geld te innen.

Het is belangrijk om te weten dat het inschakelen van een jurist of advocaat kosten met zich meebrengt. Sommige juristen bieden gratis juridisch advies aan, maar in de meeste gevallen moet de huurder betalen voor het advies en de bijstand van de jurist of advocaat. Het is daarom belangrijk om vooraf goed te informeren naar de kosten die een jurist of advocaat in rekening brengt.

Praktische Tips voor Huurders

Als huurder heb je recht op teruggave van de waarborgsom bij het einde van de huurovereenkomst. Hieronder staan enkele praktische tips die huurders kunnen gebruiken om hun waarborgsom terug te krijgen.

Communicatie met de Verhuurder

Een goede communicatie met de verhuurder is essentieel voor een soepele afhandeling van de teruggave van de waarborgsom. Huurders moeten de verhuurder informeren over het einde van de huurovereenkomst en vragen om de terugbetaling van de waarborgsom. Het is belangrijk om deze communicatie schriftelijk te doen, zodat er geen misverstanden ontstaan.

Als de verhuurder niet reageert op de communicatie van de huurder, kan de huurder een aanmaning sturen. In de aanmaning kan de huurder aangeven dat de verhuurder binnen een bepaalde termijn moet reageren, bijvoorbeeld binnen twee weken. Als de verhuurder nog steeds niet reageert, kan de huurder een incassobureau inschakelen om de waarborgsom terug te vorderen.

Voorbeeldbrief voor Terugvordering

Huurders kunnen een voorbeeldbrief gebruiken om de verhuurder te verzoeken de waarborgsom terug te betalen. In de brief kan de huurder aangeven dat hij of zij de huurovereenkomst heeft beëindigd en dat er geen huurachterstand of servicekosten meer openstaan. De huurder kan ook vragen om rente over de waarborgsom als deze niet binnen de wettelijke termijn wordt terugbetaald.

Bijhouden van Documentatie

Huurders moeten alle documenten met betrekking tot de huurovereenkomst en de waarborgsom goed bewaren. Dit omvat onder andere de huurovereenkomst, de betalingsbewijzen van de waarborgsom en eventuele correspondentie met de verhuurder. Als er geschillen ontstaan over de teruggave van de waarborgsom, kan de huurder deze documenten gebruiken als bewijs.

Als de verhuurder de waarborgsom niet binnen de wettelijke termijn terugbetaalt, kan de huurder verdere stappen ondernemen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de huurder een klacht indient bij de huurcommissie of een gerechtelijke procedure start.