Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Wanneer mag verhuurder borg inhouden: Uitleg en Voorwaarden

Wanneer mag verhuurder borg inhouden: Uitleg en Voorwaarden

Wanneer mag verhuurder borg inhouden: Uitleg en Voorwaarden https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181737-scaled.jpg 2560 1707 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181737-scaled.jpg

Wanneer iemand een woning huurt, vraagt de verhuurder vaak om een waarborgsom. Dit is een bedrag dat de huurder betaalt als garantie voor het nakomen van de huurovereenkomst. De verhuurder mag deze borgsom niet zomaar inhouden. Er zijn namelijk regels verbonden aan het inhouden van de borg.

Een verhuurder mag de borg inhouden als de huurder schade heeft veroorzaakt aan de woning of wanneer de huurder nog huur of servicekosten aan de verhuurder verschuldigd is. De verhuurder moet dan wel kunnen bewijzen dat de schade door de huurder is veroorzaakt en dat de huurder nog een betalingsachterstand heeft.

Het is belangrijk dat de huurder bij het einde van de huurperiode de woning in goede staat achterlaat. Als er sprake is van schade aan de woning, dan kan de verhuurder de kosten hiervan verhalen op de huurder. Indien de huurder de schade niet vergoedt, kan de verhuurder de borg inhouden om de kosten te dekken.

Voorwaarden voor inhouding van de borg

Als huurder betaal je vaak een waarborgsom of borg wanneer je een huurcontract tekent. Deze borg is bedoeld om eventuele schade aan de woning of huurachterstand te dekken. De verhuurder mag de borg echter niet zomaar inhouden. Er zijn specifieke voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de verhuurder de borg mag inhouden. Hieronder staan de belangrijkste voorwaarden op een rij.

Schade aan de woning

Als huurder ben je verantwoordelijk voor eventuele schade aan de woning. De verhuurder mag de borg inhouden als er sprake is van schade die door de huurder is veroorzaakt en die niet onder normale slijtage of onderhoud valt. Dit kan bijvoorbeeld zijn als er gaten in de muren zijn geboord zonder toestemming van de verhuurder of als er schade is ontstaan door het niet opvolgen van instructies van de verhuurder.

Achterstallige huur en kosten

Een andere reden waarom de verhuurder de borg mag inhouden, is bij achterstallige huur en kosten. Dit geldt alleen als de huurder nog huur of servicekosten aan de verhuurder verschuldigd is op het moment dat de huurovereenkomst eindigt. De huurder moet dan wel schriftelijk zijn aangemaand om deze kosten te betalen en hier niet aan hebben voldaan.

Niet-nagekomen afspraken

Als huurder ben je ook verplicht om je aan bepaalde afspraken te houden die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd. Als je deze afspraken niet nakomt, kan de verhuurder de borg inhouden. Dit kan bijvoorbeeld zijn als je zonder toestemming van de verhuurder huisdieren hebt gehouden of als je de woning hebt onderverhuurd.

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de borg niet zomaar mag inhouden. De verhuurder moet kunnen aantonen dat er sprake is van schade, huurachterstand of niet-nagekomen afspraken. Als huurder heb je recht op een duidelijke uitleg van de reden waarom de borg wordt ingehouden.

Proces van inhouding en verrekening

Als een verhuurder besluit om een gedeelte of de volledige waarborgsom in te houden, moet hij het proces nauwkeurig volgen. Het proces van inhouding en verrekening omvat het opstellen van de opnamestaat, de berekening van de inhoudingen en de communicatie met de huurder.

Opstellen van de opnamestaat

De verhuurder moet een opnamestaat opstellen waarin de staat van de woning bij aanvang en einde van de huurperiode wordt beschreven. Deze opnamestaat is een belangrijk document omdat het de basis vormt voor het vaststellen van eventuele gebreken en schade. Het is daarom van groot belang dat de opnamestaat zorgvuldig wordt opgesteld en door zowel de verhuurder als de huurder wordt ondertekend.

Berekening van de inhoudingen

De verhuurder moet de inhoudingen berekenen op basis van de opnamestaat en eventuele rapporten van experts. De inhoudingen kunnen betrekking hebben op bijvoorbeeld beschadigingen aan de woning of het niet nakomen van afspraken. De verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte stellen van de inhoudingen en daarbij een duidelijke onderbouwing geven. Het is van belang dat de verhuurder de inhoudingen niet te hoog vaststelt en dat hij de huurder de gelegenheid geeft om te reageren.

Communicatie met de huurder

Als verhuurder dien je de huurder schriftelijk op de hoogte te stellen van het inhouden van de waarborgsom. De verhuurder moet de huurder informeren over de hoogte van de inhoudingen en de onderbouwing daarvan. De huurder heeft het recht om te reageren op de inhoudingen en om eventueel bewijs aan te leveren dat de inhoudingen niet terecht zijn. De verhuurder moet de huurder ook informeren over de verdere afhandeling van de zaak, zoals het terugbetalen van het resterende bedrag van de waarborgsom.

Om de communicatie met de huurder soepel te laten verlopen, kan de verhuurder gebruik maken van een voorbeeldbrief. In deze brief kan de verhuurder de huurder informeren over de inhoudingen en de verdere afhandeling van de zaak. Het is van belang dat de verhuurder de huurder op een duidelijke en vriendelijke manier informeert en eventueel advies geeft over hoe de huurder bezwaar kan maken tegen de inhoudingen.

Al met al is het proces van inhouding en verrekening van de waarborgsom een belangrijk onderdeel van de huurovereenkomst. Door het zorgvuldig opstellen van de opnamestaat, het berekenen van de inhoudingen en de communicatie met de huurder kan de verhuurder ervoor zorgen dat de afhandeling van de zaak soepel verloopt en dat de huurder tevreden is met de uitkomst.

Juridische aspecten en geschillenbeslechting

Rol van de rechter

Als de verhuurder van een woning borg heeft ingehouden, kan de huurder naar de rechter stappen om de borg terug te vorderen. De rechter zal de zaak dan beoordelen en een uitspraak doen over wie er gelijk heeft. De rechter kan bijvoorbeeld bepalen dat de verhuurder de borg moet terugbetalen, of dat de verhuurder de borg mag inhouden.

Inschakelen van juridisch advies

Als de huurder het niet eens is met de beslissing van de verhuurder om de borg in te houden, kan hij of zij juridisch advies inwinnen. Het Juridisch Loket kan hierbij helpen. Dit is een onafhankelijke organisatie die gratis juridisch advies geeft aan particulieren. Een jurist kan de huurder bijvoorbeeld helpen om een brief te schrijven naar de verhuurder om de borg terug te vorderen.

Terugvorderen van onterecht ingehouden borg

Als de huurder van mening is dat de borg ten onrechte is ingehouden, kan hij of zij de verhuurder aansprakelijk stellen. De huurder kan dan bijvoorbeeld een brief sturen naar de verhuurder waarin hij of zij aangeeft dat de borg onterecht is ingehouden en dat de verhuurder de borg moet terugbetalen. Als de verhuurder hier niet op reageert, kan de huurder naar de rechter stappen om de borg terug te vorderen.

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder alleen de borg mag inhouden als hij daar een goede reden voor heeft. Als de verhuurder niet kan aantonen dat hij de borg mag inhouden, moet hij de borg terugbetalen aan de huurder. Bovendien mag de verhuurder alleen rente rekenen over de borg als dit in het huurcontract is afgesproken.

In geval van geschillen tussen huurder en verhuurder, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de juridische aspecten en geschillenbeslechting. Door het inschakelen van juridisch advies en het indienen van een klacht bij de rechter, kan de huurder zijn of haar rechten beschermen en de borg terugvorderen indien deze onterecht is ingehouden.