Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Borg huurwoning: Wat is het en waarom heb je het nodig?

Borg huurwoning: Wat is het en waarom heb je het nodig?

Borg huurwoning: Wat is het en waarom heb je het nodig? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181737-scaled.jpg 2560 1707 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181737-scaled.jpg

Een borg huurwoning is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder als garantie voor het nakomen van de huurovereenkomst. Het bedrag van de borg is afhankelijk van de huurprijs en kan variëren van één tot enkele maanden huur. De verhuurder mag de borg gebruiken om eventuele schade aan de woning te herstellen of om achterstallige huur of kosten te verrekenen.

De wet bepaalt dat de verhuurder de borg moet terugbetalen aan de huurder na afloop van de huurovereenkomst, mits er geen sprake is van schade aan de woning of huurachterstand. De verhuurder mag de borg niet gebruiken als betaling voor de laatste maand huur. De huurder heeft recht op rente over de borg, tenzij de verhuurder de borg op een geblokkeerde rekening heeft gestort.

Het is belangrijk voor zowel de huurder als de verhuurder om duidelijke afspraken te maken over de borg en de waarborgsom in de huurovereenkomst. De huurder moet weten hoeveel borg hij moet betalen en waarvoor deze gebruikt kan worden. De verhuurder moet weten welke wettelijke regels er gelden en hoe hij de borg moet terugbetalen. In Nederland zijn er verschillende instanties die huurders en verhuurders kunnen adviseren over de wet- en regelgeving omtrent de borg huurwoning.

Borg en Waarborgsom

Betekenis en Doel van Borg

Een borg of waarborgsom is een bedrag dat de verhuurder vraagt aan de huurder als zekerheid voor de betaling van de huur en eventuele kosten voor slijtage of onderhoud van de woning. De borg kan ook worden gebruikt om eventuele schade aan de woning te herstellen. Het doel van de borg is om de verhuurder te beschermen tegen financiële risico’s.

Wettelijke Voorwaarden voor Waarborgsommen

Volgens de wet mag de verhuurder een waarborgsom vragen, maar er zijn wel voorwaarden aan verbonden. De waarborgsom mag niet te hoog zijn en moet in verhouding staan tot de huurprijs. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal drie maanden kale huur zijn. Vanaf 1 juli 2023 mag de waarborgsom nog maar maximaal twee maanden kale huur zijn. Het is niet toegestaan om een te hoge waarborgsom te vragen.

Berekening van de Borg

De verhuurder mag rente vragen over de waarborgsom. De rente moet jaarlijks worden uitbetaald en is gelijk aan de wettelijke rente. De waarborgsom moet worden terugbetaald aan de huurder als de huurovereenkomst is beëindigd en er geen sprake is van huurachterstand, schade aan de woning of kosten voor slijtage of onderhoud. De verhuurder mag alleen kosten inhouden op de waarborgsom als dit in het huurcontract is afgesproken en als de kosten redelijk zijn.

Als de huurder het niet eens is met de hoogte van de inhouding op de waarborgsom, kan hij of zij naar de huurcommissie stappen. De huurcommissie kan dan bepalen of de inhouding redelijk is.

Het is belangrijk dat de staat van de woning bij aanvang van de huurovereenkomst wordt vastgelegd in een inspectierapport. Dit voorkomt discussie over eventuele schade aan de woning bij het einde van de huurperiode.

In het huurcontract moeten de afspraken over de waarborgsom duidelijk worden vastgelegd. Als de verhuurder zich niet aan de wettelijke voorwaarden houdt, kan de huurder naar de rechter stappen.

Procedures bij Huurwoningen

Als huurder van een woning is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de procedures die gelden bij huurwoningen. In dit artikel worden enkele belangrijke afspraken bij aanvang van de huurperiode, het omgaan met gebreken en schade, en de teruggave van de borg besproken.

Afspraken bij Aanvang Huurperiode

Bij aanvang van de huurperiode is het van belang om goede afspraken te maken met de verhuurder. Zo kan de huurder bijvoorbeeld afspraken maken over de hoogte van de borg en het betalen van de huur. Het is verstandig om deze afspraken schriftelijk vast te leggen en een kwitantie te vragen als bewijs van betaling.

Omgaan met Gebreken en Schade

Als er sprake is van gebreken of schade aan de huurwoning, is het belangrijk om dit tijdig te melden bij de verhuurder. De verhuurder heeft vervolgens de verantwoordelijkheid om deze gebreken of schade te herstellen. Als de huurder zelf schade aan de woning veroorzaakt, kan de verhuurder deze schade verrekenen met de borg. Het is daarom belangrijk om de woning in goede staat achter te laten.

Teruggave van de Borg

Aan het einde van de huurperiode heeft de huurder recht op teruggave van de borg, mits de woning in goede staat is achtergelaten. Het is verstandig om bij de eindinspectie van de woning aanwezig te zijn en een opnamestaat te laten opstellen. Hierop wordt vastgelegd in welke staat de woning is achtergelaten. Als er sprake is van beschadiging of slecht onderhoud, kan de verhuurder de borg geheel of gedeeltelijk inhouden. Als de huurder het hier niet mee eens is, kan hij of zij juridisch advies inwinnen bij het Juridisch Loket of een jurist inschakelen.

Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de oude huurregels en de nieuwe regels die gelden sinds de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap op 1 juli 2023. Bij geschillen tussen huurder en verhuurder kan bemiddeling worden ingeschakeld of kan een procedure worden gestart bij de kantonrechter of het incassobureau.

Veelgestelde vragen

Hoe kan hij/zij de waarborgsom terugkrijgen na het beëindigen van het huurcontract?

De verhuurder moet de waarborgsom binnen een redelijke termijn terugbetalen. Meestal is dit binnen 1 tot 3 maanden na het beëindigen van het huurcontract. Het is belangrijk om een schriftelijke bevestiging te vragen van de verhuurder waarin staat dat de waarborgsom wordt terugbetaald.

Is er een wettelijke termijn waarbinnen de waarborgsom teruggestort moet worden?

Er is geen wettelijke termijn waarbinnen de waarborgsom teruggestort moet worden. Wel moet de verhuurder de waarborgsom binnen een redelijke termijn terugbetalen.

Wat zijn de rechten als de verhuurder weigert de borg terug te betalen?

Als de verhuurder weigert de borg terug te betalen, kan de huurder een brief sturen waarin wordt verzocht om de borg terug te betalen. Als de verhuurder nog steeds weigert de borg terug te betalen, kan de huurder naar de rechter stappen.

Hoeveel waarborgsom is gebruikelijk bij het huren van een woning?

Volgens de Rijksoverheid mag een waarborgsom ter hoogte van drie maanden kale huur nog als redelijk worden beschouwd. Dit is echter geen wettelijke bepaling. Het is belangrijk om hierover afspraken te maken met de verhuurder.

Kan de borg verrekend worden met eventuele huurachterstand?

Nee, de borg kan niet verrekend worden met eventuele huurachterstand. De borg is bedoeld als zekerheid voor de verhuurder in geval van schade aan de woning of huurachterstand.

Wat is het verschil tussen een waarborgsom voor een sociale huurwoning en een koopwoning?

Er is geen verschil tussen een waarborgsom voor een sociale huurwoning en een koopwoning. De waarborgsom wordt in beide gevallen gevraagd als zekerheid voor de verhuurder.