Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Waarborg huur: Alles wat u moet weten

Waarborg huur: Alles wat u moet weten

Waarborg huur: Alles wat u moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Een waarborg huur is een bedrag dat de huurder betaalt als zekerheid voor de verhuurder. Dit bedrag wordt ook wel borg genoemd. Het doel van de waarborg huur is om de verhuurder te beschermen tegen eventuele schade aan de woning of huurachterstand. Het bedrag van de waarborg huur kan variëren en is afhankelijk van verschillende factoren.

De hoogte van de waarborg huur is afhankelijk van de kale huurprijs van de woning. Vanaf 1 juli 2023 mag de waarborg huur maximaal twee maanden kale huur zijn. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn. Het is belangrijk om te weten dat de waarborg huur niet bedoeld is als extra inkomstenbron voor de verhuurder. Na afloop van de huurperiode dient de waarborg huur terugbetaald te worden aan de huurder, mits er geen sprake is van huurachterstand of schade aan de woning.

Het betalen van een waarborg huur is een standaardprocedure bij het huren van een woning. Het is belangrijk om bij het afsluiten van het huurcontract duidelijke afspraken te maken over de hoogte van de waarborg huur en de voorwaarden voor terugbetaling. Zowel huurder als verhuurder hebben rechten en plichten met betrekking tot de waarborg huur. Het is daarom verstandig om bij vragen of onduidelijkheden hierover juridisch advies in te winnen.

Begrip en Belang van Huurwaarborg

Definitie van Huurwaarborg

Een huurwaarborg is een bedrag dat de huurder aan de verhuurder betaalt bij aanvang van de huurovereenkomst. Dit bedrag dient als financiële garantie voor de verhuurder in geval de huurder zijn verplichtingen niet nakomt. Het kan gaan om het niet betalen van de huurprijs, het veroorzaken van schade aan het gehuurde pand, of het niet naleven van andere afspraken die in de huurovereenkomst zijn vastgelegd.

Er zijn verschillende manieren waarop de huurwaarborg kan worden voldaan. Zo kan de huurder ervoor kiezen om het bedrag te storten op een geblokkeerde rekening op zijn naam, bijvoorbeeld bij MyMinfin of een OCMW. Daarnaast kan de huurwaarborg ook in cash worden betaald, of kan er een bankwaarborg worden gesteld. Het is belangrijk dat de verhuurder en huurder hierover een schriftelijk akkoord hebben en dat de betaling op tijd en correct gebeurt.

Rol van de Verhuurder en Huurder

Zowel de verhuurder als de huurder hebben verplichtingen bij het afsluiten van een huurovereenkomst met betrekking tot de huurwaarborg. Zo is de verhuurder verplicht om het bedrag op een correcte manier te registreren en te bewaren. Daarnaast moet hij de huurder binnen de maand na het einde van de huurovereenkomst op de hoogte brengen van eventuele compensaties die hij wenst te doen met de huurwaarborg.

De huurder heeft op zijn beurt recht op een terugbetaling van de huurwaarborg binnen de maand na het einde van de huurovereenkomst, op voorwaarde dat hij alle verplichtingen is nagekomen. Als de verhuurder compensaties wenst te doen, moet hij dit binnen dezelfde termijn schriftelijk aan de huurder meedelen. Indien de huurder het hier niet mee eens is, kan hij actie ondernemen.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is er een service beschikbaar waarbij de huurwaarborg kan worden gestort bij de Deposito- en Consignatiekas. Dit is een veilige en betrouwbare manier om aan de verplichtingen te voldoen en biedt zowel de verhuurder als de huurder zekerheid.

Procedure en Voorwaarden

Opstellen van een Huurcontract

Een waarborgsom wordt meestal vastgelegd in het huurcontract. Het is belangrijk dat dit contract goed wordt opgesteld en dat alle afspraken duidelijk worden vastgelegd. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door middel van een plaatsbeschrijving, waarin de staat van het gehuurde goed wordt beschreven. Ook kan er in het contract worden opgenomen welke kosten wel en niet ten laste van de huurder komen.

Bewaring van de Waarborg

De verhuurder is verplicht om de waarborgsom op een aparte rekening te bewaren. De huurder heeft recht op rente over de waarborgsom. Deze rente kan jaarlijks worden geïndexeerd. De verhuurder is verplicht om de huurder te informeren over de plaats waar de waarborgsom wordt bewaard.

Teruggave en Geschillen

Aan het einde van de huurovereenkomst moet de waarborgsom worden teruggegeven aan de huurder. Dit kan alleen als de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan en er geen huurschade is. Als er sprake is van huurschade of achterstallige huur, dan kan de verhuurder een deel of de gehele waarborgsom inhouden.

Als er een geschil ontstaat over de waarborgsom, dan kan de huurder of de verhuurder zich wenden tot de vrederechter. Deze kan een uitspraak doen over wie recht heeft op de waarborgsom en hoeveel dit bedrag moet zijn. Het is aan te raden om bij het opstellen van het huurcontract een brochure te raadplegen waarin de regels omtrent de waarborgsom staan beschreven.

Het is belangrijk om te weten dat de huurder verplicht is om een brandverzekering af te sluiten voor het gehuurde goed. De verhuurder kan dit ook doen, maar de kosten hiervoor mogen niet worden doorgerekend aan de huurder.

Veelgestelde vragen

Hoe kan men de waarborgsom terugkrijgen na het einde van de huurperiode?

De verhuurder dient de waarborgsom terug te betalen aan de huurder na afloop van de huurperiode. De huurder dient de verhuurder hiervoor te contacteren. Indien er geen schade is aan de woning en de huurder geen huurachterstand heeft, dient de verhuurder de waarborgsom volledig terug te betalen.

Is het vragen van een borg voor een huurwoning wettelijk toegestaan?

Ja, het is wettelijk toegestaan om een waarborgsom te vragen voor een huurwoning. De verhuurder mag een waarborgsom vragen als extra zekerheid voor eventuele schade aan de woning of huurachterstand.

Binnen welke termijn moet een verhuurder de borg terugbetalen?

De verhuurder dient de waarborgsom binnen een redelijke termijn terug te betalen aan de huurder. In de wet staat geen specifieke termijn vermeld. Het is aan te raden om hierover afspraken te maken bij het opstellen van het huurcontract.

Wat zijn de regels omtrent een waarborgsom bij het huren van een bedrijfspand?

Bij het huren van een bedrijfspand is het wettelijk toegestaan om een waarborgsom te vragen. De verhuurder mag een waarborgsom vragen als extra zekerheid voor eventuele schade aan het pand of huurachterstand. De regels omtrent de waarborgsom bij het huren van een bedrijfspand zijn hetzelfde als bij het huren van een woning.

Op welk moment dient de waarborg voor een huurwoning betaald te worden?

De waarborgsom dient betaald te worden bij het aangaan van het huurcontract. De verhuurder mag maximaal drie maanden huur als waarborgsom vragen. Vanaf 1 juli 2023 mag dit maximaal twee maanden huur zijn.

Is het verplicht om drie maanden huur als waarborg te betalen?

Nee, het is niet verplicht om drie maanden huur als waarborg te betalen. De verhuurder mag maximaal drie maanden huur als waarborgsom vragen. Vanaf 1 juli 2023 mag dit maximaal twee maanden huur zijn.