Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Hoeveel huurverhoging in 2024: wat u moet weten

Hoeveel huurverhoging in 2024: wat u moet weten

Hoeveel huurverhoging in 2024: wat u moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-6481877-scaled.jpg

In 2024 zijn er veranderingen in de huurverhoging die van invloed kunnen zijn op huurders en verhuurders. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze wijzigingen om te weten wat je kunt verwachten. De huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en kan afhankelijk zijn van verschillende factoren, zoals de hoogte van de huur, de inkomensgrens en de huurprijsindex.

Vanaf 1 juli 2024 mag de verhuurder de huur maximaal verhogen met 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand, dan mag de huur maximaal met € 25 worden verhoogd. Deze huurverhoging is niet afhankelijk van het inkomen van de huurder. Daarnaast kan er een inkomensafhankelijke huurverhoging van 50 of 100 euro mogelijk zijn bij bepaalde inkomensgrenzen.

Het is belangrijk om te weten dat de huurverhoging voor de vrije sector tot 1 mei 2024 niet hoger mag zijn dan 5,5%. Dit is het wettelijke maximum voor de vrije sector. Na 1 mei 2024 kan de huurverhoging voor de vrije sector hoger zijn dan 5,5%. Het is aan te raden om de huurverhoging goed te controleren en te kijken of deze voldoet aan de wettelijke eisen.

Wettelijke Basis van Huurverhoging

Nieuwe Wetgeving en Rol van Minister de Jonge

Sinds 1 januari 2022 is er een nieuwe wetgeving van kracht die de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen beperkt. Deze wetgeving is vastgesteld door Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De wetgeving bepaalt dat de maximale huurverhoging voor sociale huurwoningen jaarlijks wordt vastgesteld op basis van de inflatie en de inkomensgrenzen.

Inkomen en Huurverhoging

De huurverhoging wordt bepaald aan de hand van het inkomen van de huurder. Als het inkomen van de huurder hoger is dan de inkomensgrenzen, dan mag de verhuurder de huur verhogen. De inkomensgrenzen zijn afhankelijk van de huishoudgrootte en het inkomen van de huurder. Als het inkomen van de huurder hoger is dan de inkomensgrenzen, dan mag de verhuurder de huur verhogen met een bepaald percentage.

Maximale Huurverhoging en Inflatie

De maximale huurverhoging wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de inflatie. In 2024 mag de verhuurder de huur verhogen met maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand, dan mag de verhuurder de huur verhogen met maximaal € 25. Dit is meer dan 5,8%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen.

Het CBS biedt een rekenhulp om de huurverhoging te berekenen. Let op: De maximale huurverhoging van 5,8% geldt niet voor bedrijfsruimten. De huurverhoging wordt berekend aan de hand van de consumentenprijsindex (CPI).

Verschillen in Huursectoren

In 2024 zullen de maximale huurverhogingen verschillen afhankelijk van de huursector waarin de woning zich bevindt. De huursector bepaalt namelijk de maximale huurverhoging die een verhuurder mag doorvoeren. Hieronder worden de verschillende huursectoren toegelicht.

Sociale Huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een laag inkomen. De huurprijzen van deze woningen worden door de overheid gereguleerd. In 2024 mogen de huurprijzen van sociale huurwoningen met maximaal 5,8% stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023.

Vrije Sector Woningen

Vrije sector woningen zijn woningen waarvoor geen huurtoeslag mogelijk is. De huurprijzen van deze woningen worden niet door de overheid gereguleerd. In 2024 mogen de huurprijzen van vrije sector woningen met maximaal 5,5% stijgen. Dit percentage is gelijk aan de inflatie van 4,5% plus 1 procentpunt.

Bijzondere Woonsituaties

Naast sociale huurwoningen en vrije sector woningen zijn er ook bijzondere woonsituaties waarvoor aparte regels gelden. Zo gelden voor woonwagens, standplaatsen en ligplaatsen andere regels dan voor reguliere woningen. Voor deze bijzondere woonsituaties geldt dat de huurprijzen met maximaal 5,8% mogen stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023.

In de vrije sector geldt dat de verhuurder een schriftelijk voorstel tot huurverhoging moet doen voordat de huurprijs daadwerkelijk verhoogd mag worden. Bij sociale huurwoningen en bijzondere woonsituaties geldt deze verplichting niet.

Berekening en Beperkingen van Huurverhoging

Inkomen en Huurverhogingspercentage

De huurverhoging in 2024 is afhankelijk van het inkomen van de huurder. Als de huurder een inkomen heeft dat hoger is dan €44.655,- per jaar, dan kan de verhuurder een inkomensafhankelijke huurverhoging toepassen. Het percentage van deze huurverhoging is afhankelijk van het inkomen van de huurder. De verhuurder mag de huur met maximaal 5,5% verhogen. Dit percentage is het laagste percentage van de inflatie en de cao-loonontwikkeling, plus 1%.

Huurtoeslag en Bescherming Huurders

Huurders die huurtoeslag ontvangen, worden beschermd tegen een te hoge huurverhoging. Als de huurverhoging ervoor zorgt dat de huurprijs boven de huurtoeslaggrens uitkomt, dan heeft de huurder het recht om bezwaar te maken tegen de huurverhoging. De huurtoeslaggrens is afhankelijk van de huishoudsamenstelling en het inkomen van de huurder.

Om de huurverhoging te beperken, is er een maximum percentage vastgesteld. De maximale huurverhoging in 2024 is 5,8% voor huurders met een kale huur van €300 of meer per maand. Voor huurders met een lagere huur is het maximumbedrag €25,- per maand. Dit maximumbedrag geldt niet voor huurders met een inkomen hoger dan €44.655,- per jaar.

De huurverhoging wordt berekend op basis van de consumentenprijsindex (CPI). De CPI geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer van goederen en diensten die huishoudens consumeren. De huurverhoging mag niet hoger zijn dan het percentage van de CPI.

Om huurders te beschermen tegen te hoge huurverhogingen, is er een wettelijk maximum aan de jaarlijkse huurverhoging in de vrije sector. Deze huurverhoging mag niet hoger zijn dan het laagste percentage van de inflatie en de cao-loonontwikkeling, plus 1%. Dit maximum blijft gelden tot 1 mei 2029.

Praktische Informatie voor Huurders en Verhuurders

Communicatie en Bezwaar

Huurders en verhuurders moeten zich houden aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot huurverhoging in 2024. De verhuurder is verplicht om de huurder schriftelijk op de hoogte te stellen van de huurverhoging. Huurders moeten binnen zes weken na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maken bij de verhuurder of de Huurcommissie.

De Huurcommissie is een onafhankelijke instantie die huurders en verhuurders helpt bij geschillen over huurprijzen, servicekosten en onderhoud. Huurders die bezwaar willen maken tegen de huurverhoging kunnen contact opnemen met de Huurcommissie voor advies en ondersteuning bij het indienen van een bezwaarschrift.

Hulpbronnen en Ondersteuning

Huurders en verhuurders kunnen ook terecht bij de Woonbond voor informatie en ondersteuning bij huurgeschillen. De Woonbond is een organisatie die opkomt voor de belangen van huurders en zich richt op het verbeteren van de positie van huurders in Nederland.

Verhuurders die lid zijn van een woningcorporatie moeten zich houden aan de regels en richtlijnen van de corporatie met betrekking tot huurverhoging. Huurders kunnen contact opnemen met de corporatie voor informatie en ondersteuning bij huurgeschillen.

Huurders en verhuurders moeten zich bewust zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot huurverhoging in 2024. Het is belangrijk om alle communicatie schriftelijk te doen en om bezwaar te maken binnen de gestelde termijn. Huurders en verhuurders kunnen gebruik maken van de hulpbronnen en ondersteuning die beschikbaar zijn om geschillen op te lossen en hun rechten te beschermen.