Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Huurverhoging 2023 particulier: Wat u moet weten

Huurverhoging 2023 particulier: Wat u moet weten

Huurverhoging 2023 particulier: Wat u moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

De huurverhoging voor particuliere huurwoningen zal in 2023 weer plaatsvinden. Dit is een jaarlijkse gebeurtenis waarbij de huurprijs van een woning kan stijgen. Het is belangrijk dat huurders op de hoogte zijn van de regels omtrent huurverhoging en wat zij kunnen doen als zij het niet eens zijn met de verhoging.

In 2023 zal de huurverhoging voor particuliere huurwoningen maximaal 5,5% zijn van de kale huurprijs. Dit is het maximale percentage dat de verhuurder mag verhogen. Het is echter wel mogelijk dat een verhuurder er voor kiest om de huur minder te verhogen of helemaal niet te verhogen. Het is daarom belangrijk om de huurovereenkomst goed door te lezen en te weten wat de afspraken zijn tussen de huurder en verhuurder.

Basisprincipes van Huurverhoging

Huurverhoging is een term die verwijst naar de toename van de huurprijs die de verhuurder aan de huurder in rekening brengt. In Nederland zijn er wetten en regels die de huurverhoging beperken. Dit artikel bespreekt de basisprincipes van huurverhoging in 2023 voor particuliere huurders in Nederland.

Wetgeving en Regelgeving

De wetgeving en regelgeving rondom huurverhoging worden bepaald door de overheid. In Nederland zijn er twee soorten huurverhoging: de reguliere huurverhoging en de inkomensafhankelijke huurverhoging.

De reguliere huurverhoging is een jaarlijkse huurverhoging die voor alle huurders geldt. Het percentage van de huurverhoging wordt bepaald door de overheid en is afhankelijk van de inflatie en de gemiddelde loonontwikkeling. In 2023 mag de huurverhoging maximaal 3,1% zijn als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand, mag de huur maximaal € 25 stijgen.

De inkomensafhankelijke huurverhoging is een huurverhoging die afhankelijk is van het inkomen van de huurder. Deze huurverhoging mag alleen worden toegepast als dit is vastgelegd in het huurcontract. In 2023 mag de huurverhoging maximaal € 50 of € 100 per maand zijn voor huurders met een inkomen boven modaal.

Huurcontract en Voorwaarden

Het huurcontract bevat de voorwaarden waaronder de huurder de woning huurt. Het huurcontract bepaalt ook de huurprijs en de huurverhoging. De huurder en verhuurder kunnen afspraken maken over de huurverhoging in het huurcontract. Als er geen afspraken zijn gemaakt over de huurverhoging, gelden de wettelijke regels.

Een verhuurder mag de huur alleen verhogen als dit is vastgelegd in het huurcontract en als de huurverhoging aan de wettelijke regels voldoet. Een huurder kan bezwaar maken tegen de huurverhoging als deze niet aan de wettelijke regels voldoet.

In 2023 verandert er een aantal zaken rondom huurverhoging. Zo mag de huurverhoging niet hoger zijn dan 3,1% voor huurders met een (kale) huur van € 300 of meer per maand. Voor huurders met een (kale) huur lager dan € 300 per maand mag de huur maximaal € 25 stijgen. Voor huurders met een inkomen boven modaal mag de huurverhoging maximaal € 50 of € 100 per maand zijn. Deze wetswijziging kan invloed hebben op het huurcontract en de huurverhoging van de huurder.

Huurverhoging in de Sociale en Vrije Sector

De huurverhoging in 2023 voor zowel sociale huurwoningen als vrije sector woningen is vastgesteld door de overheid. De toegestane jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen is maximaal 3,1% vanaf 1 juli 2023. Dit betekent dat de verhuurder de huurprijs met maximaal 3,1% mag verhogen. Daarnaast geldt er een maximale huursomstijging van 2,6%. Tot 1 juli 2023 gelden dezelfde regels voor maximale huurverhoging die sinds 1 juli 2022 gelden. Dit geldt voor woningen met een huurprijs onder de € 752,33 per maand. Huurders met een inkomen lager dan € 43.126 kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Sociale Huurwoningen

Sociale huurwoningen hebben een huurprijs tot en met de liberalisatiegrens. Voor 2023 is de maximale huurverhoging vastgesteld op 3,1%. Deze huurverhoging hangt niet af van het inkomen van de huurder. De huurverhoging wordt bepaald op basis van de huurprijs die de huurder op dit moment betaalt. Huurders met een inkomen lager dan € 43.126 kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag.

Vrije Sector Woningen

Vrije sector woningen hebben een huurprijs boven de liberalisatiegrens. Vanaf 1 januari 2023 is de maximale huurverhoging voor vrije sector woningen vastgesteld op 4,1%. Dit is een stijging van 3,1% CAO-loonontwikkeling + 1 procentpunt. De huurverhoging is gekoppeld aan de loonontwikkeling als die lager is dan de inflatie. Dit betekent dat de huurverhoging kan afwijken van 4,1%. Verhuurders kunnen de huurprijs verhogen op basis van de kwaliteit van de woning. Huurders hebben geen recht op huurtoeslag voor vrije sector woningen.

Berekeningen en Bezwaren

Berekening van de Maximale Huurverhoging

De maximale huurverhoging voor particuliere huurwoningen in 2023 is vastgesteld door de overheid. De huurverhoging is afhankelijk van de kale huurprijs en de loonontwikkeling. Zo mag de verhuurder de huur van woningen met een kale huurprijs van € 300 of meer per maand verhogen met maximaal 3,1%, wat gelijk is aan de gemiddelde loonontwikkeling. Voor woningen met een lagere kale huurprijs mag de verhuurder de huur verhogen met maximaal € 25, wat meer is dan 3,1%.

Om te controleren of de huurverhoging van de verhuurder rechtmatig is, kan de huurder de huurprijscheck doen op de website van de Huurcommissie. Hiermee kan de huurder controleren of de huurprijs niet te hoog is en of de huurverhoging niet te veel is. De huurprijscheck maakt gebruik van de puntentelling, die bepaalt wat de maximale huurprijs is voor een woning.

Het Maken van Bezwaar

Als de huurverhoging volgens de huurder te hoog is, kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder. De huurder kan hiervoor het Bezwaarschrift Huurverhoging 2023 gebruiken, dat te vinden is op de website van !WOON. In het bezwaarschrift kan de huurder aangeven waarom de huurverhoging te hoog is en waarom de huurder het er niet mee eens is.

Als de verhuurder niet akkoord gaat met het bezwaar, kan de huurder naar de Huurcommissie stappen. De Huurcommissie beoordeelt of de huurverhoging redelijk is en kan een uitspraak doen over de hoogte van de huurprijs.

Specifieke Situaties en Uitzonderingen

Huurverhoging voor Bijzondere Woonvormen

Bijzondere woonvormen zoals kamers, woonwagens, ligplaatsen, en woonboten hebben soms andere regels voor huurverhoging. Voor kamers geldt bijvoorbeeld een maximale huurverhoging van 2,5%. Voor woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen geldt een maximale huurverhoging van 3,1%. Voor huurders van woonboten gelden dezelfde regels als voor huurders van reguliere woningen.

Inkomensafhankelijke Huurverhoging en Uitzonderingen

Voor huishoudens met een inkomen boven een bepaalde grens geldt een inkomensafhankelijke huurverhoging. Voor 2023 ligt deze grens op €44.655. Huishoudens met een inkomen onder deze grens krijgen een huurverhoging van maximaal 3,1%. Huishoudens met een inkomen boven deze grens kunnen een huurverhoging krijgen van maximaal 5,1%. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. Zo geldt voor meerpersoonshuishoudens met een inkomen boven de grens maar met een laag inkomen per persoon een huurverhoging van maximaal 3,1%. Voor eenpersoonshuishoudens geldt een andere grens voor de inkomensafhankelijke huurverhoging, namelijk €34.678.

Bovendien hebben huurders van sociale huurwoningen met een hoge huurprijs en een laag inkomen recht op een eenmalige huurverlaging in 2023 en 2024. Voor particuliere huurwoningen geldt deze regeling niet.

Let op: deze informatie is gebaseerd op de huidige regels en kan in de toekomst veranderen. Raadpleeg daarom altijd de meest recente informatie van de Rijksoverheid en/of uw verhuurder.