Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Maximale huur 2024: Wat zijn de nieuwe regels?

Maximale huur 2024: Wat zijn de nieuwe regels?

Maximale huur 2024: Wat zijn de nieuwe regels? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

In 2024 zullen er veranderingen plaatsvinden in de huurprijzen van woningen in Nederland. De maximale huurprijs die verhuurders mogen vragen zal worden bepaald door de overheid. Dit bedrag kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de loonontwikkeling en de kale huurprijs.

Vanaf 1 juli 2024 zal de maximale huurverhoging voor woningen met een (kale) huur van €300 of meer per maand maximaal 5,8% bedragen. Voor woningen met een lagere (kale) huurprijs dan €300 per maand mag de huurprijs met maximaal €25 worden verhoogd. Dit is meer dan 5,8%. Verhuurders kunnen hierdoor sneller de huurprijs van woningen met lage huurprijzen verhogen.

Voor woningen in de vrije sector geldt dat de huurprijs vanaf 1 januari 2024 met maximaal 5,5% mag worden verhoogd. Dit geldt ook wanneer verhuurder en huurder een hogere huurverhoging hebben afgesproken. Wanneer er een lagere huurverhoging is afgesproken, dan geldt deze lagere huurverhoging. Let op: de huurverhoging van 5,5% geldt tot 1 mei 2024.

Wettelijke Kaders en Huurbeleid

Nieuwe Wetgeving

Per 1 juli 2024 treedt er nieuwe wetgeving in werking met betrekking tot de maximale huurverhoging. De huurverhoging mag dan niet hoger zijn dan 5,8% voor huurwoningen met een (kale) huur van €300 of meer per maand. Voor huurwoningen met een lagere (kale) huur dan €300 per maand mag de huur maximaal €25 worden verhoogd. Dit geldt voor alle huurders, ongeacht hun inkomen. De verhuurder moet hiervoor wel een schriftelijk voorstel tot huurverhoging doen.

Inkomensafhankelijke Huurverhoging

Per 1 juli 2024 is er geen inkomensafhankelijke huurverhoging meer mogelijk. Dit betekent dat de huurverhoging niet meer afhankelijk is van het inkomen van de huurder. De huurverhoging mag alleen nog maar plaatsvinden op basis van de maximale percentages die zijn vastgelegd in de nieuwe wetgeving.

Liberalisatiegrens en Huurprijscheck

De liberalisatiegrens is de grens waarboven de huurprijs van een woning vrij mag worden bepaald door de verhuurder. Per 1 januari 2024 is de liberalisatiegrens vastgesteld op € 752,33 per maand. Dit betekent dat huurwoningen met een (kale) huurprijs boven dit bedrag niet meer onder de sociale huurwoningen vallen. Verhuurders mogen voor deze woningen zelf de huurprijs bepalen.

Om te voorkomen dat de huurprijs van een woning onterecht te hoog wordt, kan er gebruik worden gemaakt van de huurprijscheck. Dit is een online tool van de overheid waarbij huurders kunnen controleren of de huurprijs van hun woning niet hoger is dan de maximale huurprijs die is toegestaan op basis van het puntensysteem. Als de huurprijs te hoog is, kan de huurder bezwaar maken bij de verhuurder of de gemeente. De Woonbond biedt hierbij ondersteuning aan huurders.

Minister de Jonge heeft aangegeven dat de nieuwe wetgeving bijdraagt aan het betaalbaar houden van wonen en het versterken van de positie van huurders.

Maximale Huurverhoging

In 2024 zijn er nieuwe regels voor de maximale huurverhoging. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste veranderingen.

Jaarlijkse Huurverhoging en Inflatie

Vanaf 1 januari 2024 mag de huurprijs van woningen in de vrije sector met maximaal 5,5% worden verhoogd. Dit percentage is gebaseerd op de inflatie van 4,5% en een extra procentpunt. Voor huurders van sociale huurwoningen geldt een andere regeling. Vanaf 1 juli 2024 mag de huur worden verhoogd met maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand, dan mag de huur maximaal met € 25 worden verhoogd.

Inkomensafhankelijke Verhoging

Er is een inkomensafhankelijke huurverhoging mogelijk van maximaal € 50 of € 100 per maand, afhankelijk van het jaarinkomen van de huurder. Deze verhoging geldt alleen voor huurders van sociale huurwoningen. Alleenwonenden met een jaarinkomen boven € 52.753 en meerpersoonshuishoudens met een gezamenlijk jaarinkomen boven € 61.046 kunnen te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal € 50 per maand. Huurders met een jaarinkomen boven € 75.000 kunnen te maken krijgen met een inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal € 100 per maand.

Huurcommissie en Bezwaar

Als huurder kun je bezwaar maken tegen de huurverhoging bij de Huurcommissie. Dit moet binnen zes weken na de ingangsdatum van de huurverhoging gebeuren. De Huurcommissie beoordeelt of de huurverhoging redelijk is en of de verhuurder zich aan de regels heeft gehouden. Als de Huurcommissie oordeelt dat de huurverhoging niet redelijk is, dan wordt de huurverhoging teruggedraaid. Als huurder kun je ook bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van de woning, omdat deze van invloed is op de hoogte van de huur. Verder is het belangrijk om te kijken naar de servicekosten. Deze kosten mogen namelijk niet zomaar worden verhoogd.

Woningtypes en Huursegmenten

Vrije Sector Woningen

Vrije sector woningen zijn zelfstandige woningen, zoals een appartement, studio, of eengezinswoning, die niet onder de sociale huurwoning vallen. Dit betekent dat er geen maximale huurprijs is, en de verhuurder vrij is om de huurprijs te bepalen. Deze woningen zijn bedoeld voor mensen met een hoger inkomen. De huurprijzen van deze woningen liggen vaak hoger dan die van sociale huurwoningen.

Sociale Huurwoningen

Sociale huurwoningen zijn bedoeld voor mensen met een lager inkomen. De huurprijzen van deze woningen zijn gereguleerd, wat betekent dat er een maximale huurprijs is. Deze maximale huurprijs is afhankelijk van het type woning en het inkomen van de huurder. Voor meerpersoonshuishoudens geldt een hogere huurprijs dan voor alleenstaanden. Sociale huurwoningen kunnen verschillende woningtypes zijn, zoals een kamer, appartement, studio, of eengezinswoning.

Bijzondere Woonvormen

Naast vrije sector woningen en sociale huurwoningen, zijn er ook bijzondere woonvormen. Dit zijn woningen die niet onder de reguliere woningtypes vallen. Voorbeelden hiervan zijn woonwagens en woonboten. Voor woonwagens geldt een maximale huurprijs voor de standplaats, en voor woonboten geldt een maximale huurprijs voor de ligplaats.

In 2024 zal de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen € 879,66 bedragen. Dit is de zogenaamde liberalisatiegrens. Voor vrije sector woningen geldt geen maximale huurprijs. Wel is het zo dat er voor woningen in de middenhuur, tussen de sociale huurwoningen en vrije sector woningen in, een maximale huurprijs geldt. Deze huurprijzen liggen lager dan die van vrije sector woningen, maar hoger dan die van sociale huurwoningen.

Kortom, er zijn verschillende woningtypes en huursegmenten beschikbaar, elk met hun eigen maximale huurprijs en regels. Of men nu op zoek is naar een sociale huurwoning, vrije sector woning, of bijzondere woonvorm, er zijn genoeg opties beschikbaar.

Effecten van Huurmarktontwikkelingen

Loonontwikkeling en Huurprijzen

De huurprijsstijgingen zijn gebaseerd op de loonontwikkeling en inkomen van huishoudens. Vanaf 1 juli 2024 mag de huur standaard verhoogd worden met maximaal 5,8% als de (kale) huur € 300 of meer per maand is. Als de (kale) huur lager is dan € 300 per maand, mag de huur maximaal met € 25 verhoogd worden. Dit is meer dan 5,8%. Zo kunnen verhuurders heel lage huren sneller verhogen.

De huurverhoging is van toepassing op sociale huurwoningen en gereguleerde huurwoningen. Woningcorporaties mogen de huren met gemiddeld 5,3% laten stijgen. Dit percentage is gelijk aan de gemiddelde loonstijging van december 2022 tot december 2023 (CBS).

Particuliere verhuurders mogen ook de huur verhogen, maar zij zijn niet gebonden aan de maximale huurstijging. Verhuurders kunnen de huurprijs verhogen als de woning verbeterd is, de huurprijs nog onder de marktprijs zit of als de huurder een hoog inkomen heeft.

Verduurzaming en Woonlasten

Verduurzaming van huurwoningen kan leiden tot een verlaging van de woonlasten voor huurders. Woningcorporaties hebben de verantwoordelijkheid om hun woningen te verduurzamen en te isoleren. Hierdoor dalen de energielasten van huurders.

De verduurzaming van huurwoningen heeft echter ook een keerzijde. De verduurzaming van huurwoningen kan leiden tot hogere huurprijzen. Dit kan leiden tot een ongewenste situatie voor huurders met een lager inkomen. Het is daarom belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de financiële draagkracht van huishoudens bij het verduurzamen van huurwoningen.

Voor huurders met een AOW of eenpersoonshuishouden met een middeninkomen kan de huurprijsstijging een grote impact hebben op hun financiële situatie. Het is daarom belangrijk dat er maatregelen worden genomen om de huurprijsstijgingen voor deze groep te beperken.