Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Wanneer mag verhuurder borg inhouden? Alles wat u moet weten

Wanneer mag verhuurder borg inhouden? Alles wat u moet weten

Wanneer mag verhuurder borg inhouden? Alles wat u moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181516-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181516-scaled.jpg

Wanneer mag verhuurder borg inhouden?

Als je een huurhuis betrekt, is het gebruikelijk dat de verhuurder een waarborgsom vraagt. Dit bedrag dient als zekerheid voor de verhuurder. Het kan gebruikt worden wanneer de huurder schade aan de huurwoning veroorzaakt, of wanneer de huurder de huur niet betaalt. Maar mag de verhuurder zomaar de waarborgsom inhouden? En zo ja, onder welke voorwaarden?

Volgens de Nederlandse wet mag de verhuurder een waarborgsom vragen, maar er zijn wel regels aan verbonden. De waarborgsom mag niet hoger zijn dan drie maanden huur. Vanaf 1 juli 2023 mag dit echter nog maar twee maanden huur zijn. Daarnaast dient de verhuurder het bedrag aan het einde van de huurovereenkomst terug te geven, tenzij er sprake is van huurachterstand of schade aan de huurwoning. In dat geval mag de verhuurder de waarborgsom (deels) inhouden.

Het is belangrijk om bewijs van betaling te hebben van de waarborgsom. Als de verhuurder de waarborgsom ten onrechte inhoudt, kan de huurder naar de rechter stappen. De verhuurder moet dan aantonen dat er sprake is van huurachterstand of schade aan de huurwoning. Als de rechter oordeelt dat de verhuurder de waarborgsom ten onrechte inhoudt, dan dient de verhuurder het bedrag alsnog terug te geven.

Voorwaarden voor het inhouden van de borg

Een verhuurder mag de borg inhouden als de huurder schade heeft veroorzaakt aan de huurwoning, als er sprake is van huurachterstand of als de huurder niet-nagekomen afspraken heeft gemaakt. Er zijn echter wel voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de verhuurder de borg mag inhouden.

Schade aan de woning

Als de huurder schade heeft veroorzaakt aan de huurwoning, dan mag de verhuurder de kosten verhalen op de borg. Het gaat hierbij om schade die niet het gevolg is van normale slijtage of onderhoudswerkzaamheden. Het is belangrijk dat de verhuurder dit aantoont met behulp van een opnamestaat of rapport.

Achterstallige huur

Als de huurder achterstallige huur heeft, dan mag de verhuurder de borg gebruiken om deze huurachterstand te verrekenen. De huurder moet echter wel minimaal twee maanden huurachterstand hebben voordat de verhuurder de borg mag inhouden.

Niet-nagekomen afspraken

Als de huurder niet heeft voldaan aan de afspraken uit de huurovereenkomst, dan mag de verhuurder de borg inhouden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het niet betalen van de huur op tijd, het niet naleven van de huisregels of het niet tijdig melden van gebreken aan de huurwoning.

Het is belangrijk dat de verhuurder kan aantonen dat de huurder niet heeft voldaan aan de afspraken uit de huurovereenkomst. Daarnaast moet de verhuurder de huurder tijdig op de hoogte stellen van het voornemen om de borg in te houden.

De hoogte van de borg mag maximaal twee of drie maanden kale huur bedragen, afhankelijk van de datum waarop de huurovereenkomst is afgesloten. De verhuurder moet de borg binnen een redelijke termijn na het einde van de huurovereenkomst terugbetalen als de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Procedure voor inhouding van de borg

Als een verhuurder van plan is om de borg van de huurder in te houden, moet hij een aantal stappen volgen om dit op een correcte manier te doen. Hieronder worden de stappen beschreven die de verhuurder moet volgen om de borg op een juiste manier in te houden.

Opstellen van een rapport

Als de verhuurder van plan is om de borg in te houden, moet hij een rapport opstellen waarin hij de schade aan de woning beschrijft en de kosten die nodig zijn om de schade te herstellen. Dit rapport moet zo gedetailleerd mogelijk zijn en de verhuurder moet foto’s toevoegen om de schade te illustreren. Het rapport moet ook de afspraken bevatten die zijn gemaakt over het gebruik van het gehuurde pand.

Communicatie met de huurder

De verhuurder moet de huurder op de hoogte stellen van zijn intentie om de borg in te houden. De verhuurder moet de huurder schriftelijk op de hoogte stellen van de reden voor het inhouden van de borg en de kosten die nodig zijn om de schade te herstellen. De verhuurder moet ook de huurder informeren over de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het inhouden van de borg.

Juridische stappen

Als de huurder bezwaar maakt tegen het inhouden van de borg, kan de verhuurder juridische stappen ondernemen om de borg alsnog in te houden. Voordat de verhuurder juridische stappen onderneemt, moet hij de huurder een voorbeeldbrief sturen waarin hij de huurder informeert over de juridische stappen die hij van plan is te ondernemen. De huurder moet de kans krijgen om te reageren op deze brief voordat de verhuurder juridische stappen onderneemt.

Als de verhuurder juridische stappen onderneemt, moet hij een procedure starten bij de rechter. De rechter zal dan beslissen of de verhuurder de borg mag inhouden of niet. Als de rechter besluit dat de verhuurder de borg mag inhouden, moet de verhuurder de borg terugbetalen aan de huurder, inclusief rente. Als de huurder in verzuim is, kan de verhuurder de borg gebruiken om de huur of andere kosten te betalen.

Als de huurder en de verhuurder er niet uitkomen, kunnen ze contact opnemen met het Juridisch Loket voor advies over hoe ze het geschil kunnen oplossen.

Rechten en plichten van de huurder

Als huurder heeft men bepaalde rechten en plichten ten opzichte van de verhuurder. Het is belangrijk om deze te kennen om problemen te voorkomen. Hieronder staan enkele belangrijke zaken waar een huurder rekening mee moet houden.

Terugvragen van de borg

Een verhuurder mag de borg alleen inhouden als er sprake is van schade aan de woning of als de huurder de huur niet heeft betaald. Als de huurder de woning in goede staat achterlaat en aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft hij recht op teruggave van de borg. De huurder kan de verhuurder schriftelijk verzoeken om de borg terug te betalen. De verhuurder moet dan binnen een redelijke termijn de borg terugbetalen.

Omgaan met slijtage en onderhoud

Een huurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning en moet deze in goede staat houden. Normale slijtage is voor rekening van de verhuurder. Als er sprake is van grotere reparaties of vervanging van bijvoorbeeld een keuken of badkamer, dan is de verhuurder hiervoor verantwoordelijk. Een huurder moet wel zelf zorgen voor klein onderhoud, zoals het vervangen van lampen of het ontstoppen van een afvoer.

Bij aanvang van de huurperiode moet er een plaatsbeschrijving worden opgemaakt. Hierin staat beschreven in welke staat de woning zich bevindt bij aanvang van de huurperiode. Bij het einde van de huurperiode wordt op basis hiervan bepaald of de huurder verantwoordelijk is voor eventuele schade aan de woning.

Een huurder kan ook een vergoeding vragen aan de verhuurder als deze zelf kosten heeft gemaakt voor noodzakelijk onderhoud aan de woning. Dit moet wel in overleg met de verhuurder gebeuren en er moet sprake zijn van noodzakelijk onderhoud.

Veelvoorkomende geschillen en advies

Te hoge waarborgsom

Een van de meest voorkomende geschillen tussen huurder en verhuurder gaat over de hoogte van het in te houden bedrag. Het is belangrijk dat de verhuurder de waarborgsom niet te hoog vaststelt. Een te hoge waarborgsom kan leiden tot financiële problemen voor de huurder en kan zelfs leiden tot een gerechtelijke procedure. Het juridisch loket kan hierbij advies geven aan de huurder en de verhuurder.

Onrechtmatige inhoudingen

Een ander veelvoorkomend geschil gaat over onrechtmatige inhoudingen. Het is belangrijk dat de verhuurder de waarborgsom alleen inhoudt voor de veroorzaakte schade. Beschadigde vloeren of gaten in de muur zijn bijvoorbeeld schades die de verhuurder mag inhouden op de waarborgsom. Maar als de verhuurder de waarborgsom inhoudt voor zaken die niet onder de verantwoordelijkheid van de huurder vallen, is dit onrechtmatig. In dit geval kan de huurder juridische hulp inschakelen om de inhouding van de waarborgsom aan te vechten.

Om geschillen te voorkomen, is het belangrijk dat de verhuurder en de huurder vooraf duidelijke afspraken maken over de hoogte van de waarborgsom en de reden voor inhouding. Het is ook aan te raden om bij ingang van het huurcontract een zo volledig mogelijke opnamestaat van de woning te maken en voorafgaand aan het einde van de huur weer een zo volledig mogelijke opnamestaat van de woning te maken. Dit kan helpen bij het voorkomen van geschillen over de waarborgsom.