Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Termijn Borg Terugkrijgen Huur: Alles Wat Je Moet Weten

Termijn Borg Terugkrijgen Huur: Alles Wat Je Moet Weten

Termijn Borg Terugkrijgen Huur: Alles Wat Je Moet Weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Wanneer een huurder een woning huurt, moet hij vaak een waarborgsom betalen. Dit is een bedrag dat de verhuurder vraagt als garantie voor eventuele schade die de huurder tijdens zijn verblijf in de woning veroorzaakt. Het bedrag van de waarborgsom verschilt per verhuurder, maar mag wettelijk gezien niet hoger zijn dan twee maanden huur.

Na afloop van de huurovereenkomst heeft de huurder recht op teruggave van de waarborgsom. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de waarborgsom niet zomaar mag inhouden. De huurder moet de woning in goede staat achterlaten en mag geen schade hebben veroorzaakt. Als er wel schade is, mag de verhuurder de kosten van herstel verhalen op de waarborgsom. Als er geen schade is, moet de verhuurder de waarborgsom binnen een redelijke termijn terugbetalen.

Het is niet altijd duidelijk wat een redelijke termijn is om de waarborgsom terug te krijgen. De wet schrijft voor dat de verhuurder de waarborgsom binnen 14 dagen na afloop van de huurovereenkomst moet terugbetalen. Als de verhuurder dit niet doet, kan de huurder een aanmaning sturen waarin hij de verhuurder een termijn van bijvoorbeeld 7 dagen geeft om alsnog tot betaling over te gaan. Als de verhuurder dan nog niet betaalt, kan de huurder naar de rechter stappen.

Recht op Terugbetaling van de Borg

Wanneer een huurder een waarborgsom heeft betaald bij het huren van een woning, heeft hij of zij het recht om deze terug te krijgen na afloop van de huurovereenkomst. Dit recht is vastgelegd in de wet en geldt zowel voor particuliere als sociale huurwoningen.

Wettelijke Termijn voor Terugbetaling

Volgens artikel 7: 261 BW heeft de verhuurder na afloop van de huurovereenkomst 14 dagen de tijd om de waarborgsom terug te betalen aan de huurder. Deze termijn gaat in op de dag dat de huurovereenkomst eindigt. Het is belangrijk om te weten dat deze termijn een wettelijke termijn is en dat de verhuurder zich hieraan moet houden.

Voorwaarden voor Terugbetaling

Om aanspraak te maken op de terugbetaling van de waarborgsom moet de huurder aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de huurder de woning in goede staat achterlaten en alle huur- en servicekosten hebben betaald. Ook mag de huurder geen schade hebben veroorzaakt aan de woning of het gehuurde.

Als de verhuurder van mening is dat de huurder niet aan deze voorwaarden heeft voldaan, kan hij de waarborgsom geheel of gedeeltelijk inhouden. In dat geval moet de verhuurder dit wel kunnen aantonen. Het is daarom belangrijk om bij het einde van de huurovereenkomst samen met de verhuurder een inspectie van de woning uit te voeren en hiervan een verslag op te maken. Dit kan later als bewijs dienen bij een geschil over de terugbetaling van de waarborgsom.

Kortom, huurders hebben het wettelijke recht om de waarborgsom terug te krijgen na afloop van de huurovereenkomst. Verhuurders moeten zich houden aan de wettelijke termijn van 14 dagen en mogen de waarborgsom alleen inhouden als de huurder niet aan bepaalde voorwaarden heeft voldaan. Het is daarom belangrijk om de woning in goede staat achter te laten en samen met de verhuurder een inspectie uit te voeren bij het einde van de huurovereenkomst.

Procedure Borg Terugvragen

Als huurder heeft u recht op teruggave van de borgsom na afloop van het huurcontract, mits u aan alle verplichtingen heeft voldaan. Hieronder worden de stappen beschreven die u kunt volgen om de borg terug te vorderen.

Stappenplan voor de Huurder

  1. Controleer de huurovereenkomst: Controleer de huurovereenkomst om te zien of er specifieke voorwaarden zijn voor het terugkrijgen van de borg. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de termijn waarbinnen de verhuurder de borg moet terugbetalen.
  2. Stuur een aangetekende brief of e-mail: Stuur een brief of e-mail naar de verhuurder waarin u verzoekt om teruggave van de borg. Het is verstandig om deze brief aangetekend te versturen, zodat u bewijs heeft dat de verhuurder deze heeft ontvangen. U kunt hierbij gebruik maken van een voorbeeldbrief.
  3. Wacht op reactie van de verhuurder: Wacht op een reactie van de verhuurder. De verhuurder heeft wettelijk gezien maximaal drie maanden de tijd om de borg terug te betalen. Als u na deze termijn nog geen reactie heeft ontvangen, kunt u een aanmaning versturen.
  4. Stuur een aanmaning: Als u na drie maanden nog geen reactie heeft ontvangen, kunt u een aanmaning versturen waarin u de verhuurder nogmaals verzoekt om de borg terug te betalen. Geef hierbij aan dat u juridische stappen zult ondernemen als de verhuurder niet binnen een bepaalde termijn reageert.

Aanmaning en Juridische Stappen

Als de verhuurder niet reageert op uw verzoek om de borg terug te betalen, kunt u juridische stappen ondernemen. U kunt hiervoor een jurist inschakelen of zelf een procedure starten bij de kantonrechter. Hieronder worden de stappen beschreven die u kunt volgen als de verhuurder niet meewerkt.

  1. Inschakelen van een jurist: Als u een jurist inschakelt, zal deze eerst proberen om de zaak buiten de rechter om op te lossen. Als dit niet lukt, kan de jurist een dagvaarding opstellen en deze naar de verhuurder sturen.
  2. Starten van een procedure bij de kantonrechter: Als u zelf een procedure wilt starten bij de kantonrechter, moet u een dagvaarding opstellen en deze naar de verhuurder sturen. In de dagvaarding geeft u aan waarom u de borg terug wilt en wat de hoogte van de borg is. De verhuurder moet binnen een bepaalde termijn reageren op de dagvaarding.
  3. Inschakelen van een deurwaarder of incassobureau: Als de verhuurder ook na het starten van een procedure niet meewerkt, kunt u een deurwaarder of incassobureau inschakelen om de borg terug te vorderen. Dit kan echter wel extra kosten met zich meebrengen.

Het is belangrijk om te weten dat het terugvorderen van de borg een juridisch proces kan zijn. Het is daarom verstandig om een jurist te raadplegen als u hier geen ervaring mee heeft.

Geschillen en Bewijsvoering

Veelvoorkomende Geschillen

Geschillen tussen huurders en verhuurders over de borgsom zijn helaas niet ongewoon. De meest voorkomende geschillen hebben betrekking op de vraag of de huurder de woning in goede staat heeft achtergelaten of niet.

Een veel voorkomend geschil is bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van schade aan de woning of niet. Een andere veelvoorkomende kwestie is of de verhuurder de borgsom mag inhouden vanwege slijtage of gebreken die het gevolg zijn van normaal gebruik van de woning.

Het Verzamelen van Bewijs

In geval van een geschil over de borgsom is het belangrijk om bewijs te verzamelen. Huurders moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat zij de woning in goede staat hebben achtergelaten en dat er geen sprake is van schade. Het is daarom raadzaam om foto’s te maken van de woning voordat deze wordt opgeleverd. Het is ook belangrijk om eventuele gebreken te melden aan de verhuurder en om een inspectierapport op te stellen.

Als er sprake is van schade, is het belangrijk om bewijs te verzamelen van de oorzaak van de schade. Huurders moeten bijvoorbeeld kunnen aantonen dat de schade niet het gevolg is van normaal gebruik van de woning. Het is daarom raadzaam om foto’s te maken van de schade en om eventuele getuigen te vragen om een verklaring af te leggen.

Als een geschil over de borgsom escaleert en er juridische stappen worden genomen, is het verstandig om rechtsbijstand in te schakelen. Een advocaat kan huurders helpen bij het verzamelen van bewijs en kan hen adviseren over de beste manier om hun zaak te presenteren.

Afhandeling en Overige Aspecten

Servicekosten en Laatste Betalingen

Naast de borgsom zijn er vaak ook servicekosten verschuldigd. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder deze kosten niet zomaar mag inhouden op de borgsom. De verhuurder moet deze kosten apart specificeren en duidelijk maken waarvoor deze kosten zijn gemaakt.

Als alle betalingen zijn voldaan en er geen openstaande bedragen meer zijn, kan de verhuurder de borgsom terugbetalen. De verhuurder heeft daarvoor maximaal drie maanden de tijd. Als de verhuurder de borgsom niet binnen deze termijn terugbetaalt, kan de huurder daarvoor rente vragen.

Teruggave van Sleutels en Eindinspectie

Bij het einde van de huurovereenkomst moet de huurder de sleutels inleveren bij de verhuurder. Het is verstandig om hier vooraf afspraken over te maken. De verhuurder moet vervolgens een eindinspectie uitvoeren om te controleren of de woning in goede staat is achtergelaten.

Als de woning in dezelfde staat wordt achtergelaten als bij aanvang van de huurovereenkomst, kan de verhuurder de borgsom terugbetalen. Het is belangrijk om te weten dat normale slijtage niet ten laste mag worden gelegd van de huurder.

Als er sprake is van schade of als de woning niet schoongemaakt is, kan de verhuurder kosten in rekening brengen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn en de verhuurder moet deze kosten kunnen onderbouwen.

De verhuurder moet de huurder binnen een redelijke termijn informeren over eventuele kosten die in mindering worden gebracht op de borgsom. Als de huurder het niet eens is met deze kosten, kan hij of zij bezwaar maken bij de verhuurder. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de huurder naar de rechter stappen.

Het is verstandig om bij het einde van de huurovereenkomst afspraken te maken over de afhandeling van de borgsom en de teruggave van de sleutels. Zo voorkomt u onduidelijkheid en discussies achteraf.