Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Borg huur: wat is het en hoe werkt het?

Borg huur: wat is het en hoe werkt het?

Borg huur: wat is het en hoe werkt het? https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg 2560 1706 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-kampus-production-7551637-scaled.jpg

Een waarborgsom (of borg) is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder als zekerheid voor het nakomen van de huurovereenkomst. Het bedrag is meestal gelijk aan één of twee maanden huur. De verhuurder kan de waarborgsom gebruiken om eventuele schade aan de woning te herstellen of om eventuele huurachterstand te verrekenen.

De huurder heeft recht op teruggave van de waarborgsom aan het einde van de huurperiode, mits er geen sprake is van schade aan de woning of achterstallige huur. De verhuurder moet de waarborgsom binnen een redelijke termijn terugbetalen, meestal binnen een maand na het einde van de huurperiode. Als de verhuurder de waarborgsom niet terugbetaalt, kan de huurder een procedure starten bij de kantonrechter.

Het is belangrijk om bij het huren van een woning goed op de hoogte te zijn van de regels omtrent de waarborgsom. Zo kan de huurder voorkomen dat hij of zij onterecht een te hoog bedrag betaalt en kan de huurder bij het einde van de huurperiode aanspraak maken op teruggave van de waarborgsom.

Borg en Huurcontract

Een borg is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder als zekerheid voor het nakomen van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het doel van de borg is om de verhuurder te beschermen tegen eventuele schade die de huurder veroorzaakt of tegen betalingsachterstanden.

Waarborgsom en Verplichtingen

De verhuurder mag een waarborgsom vragen aan de huurder. De hoogte van de waarborgsom mag niet hoger zijn dan drie maanden huur voor contracten die voor 1 juli 2023 zijn afgesloten. Voor contracten die na 1 juli 2023 zijn afgesloten, mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur bedragen. De huurder heeft recht op terugbetaling van de waarborgsom na afloop van de huurovereenkomst, mits hij aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Huurcontract Onderdelen

Een huurovereenkomst is een overeenkomst tussen de verhuurder en de huurder waarin afspraken worden gemaakt over de huurprijs, de duur van de huur en de rechten en plichten van beide partijen. Een huurovereenkomst moet ten minste de volgende onderdelen bevatten:

  • De namen en adressen van de verhuurder en de huurder
  • De huurprijs en de wijze van betaling
  • De duur van de huurovereenkomst
  • De opzegtermijn en de wijze van opzegging
  • De staat van de woning bij aanvang van de huur
  • Eventuele afspraken over onderhoud en reparaties
  • Eventuele afspraken over huisdieren en onderverhuur

Het is belangrijk dat de huurder en de verhuurder zich aan de huurregels houden. De huurregels zijn vastgelegd in de wet en hebben betrekking op onder andere de huurprijs, de opzegtermijn en de huurbescherming.

Financiële Aspecten

Wanneer men een woning huurt, is het gebruikelijk dat er een waarborgsom wordt betaald. Dit is een bedrag dat de verhuurder vraagt als garantie voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de huurder. De hoogte van de waarborgsom is wettelijk geregeld en mag niet hoger zijn dan twee maanden kale huur. Dit geldt vanaf 1 juli 2023. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal drie maanden kale huur zijn.

Betaling en Achterstand

De huurder is verplicht om de waarborgsom te betalen voordat hij of zij de woning betrekt. Het betalingsbewijs van de waarborgsom moet worden bewaard door de huurder. Dit kan bijvoorbeeld een kwitantie zijn. Indien de huurder achterstallige huur heeft, mag de verhuurder de waarborgsom gebruiken om deze huurachterstand te betalen. De verhuurder kan echter niet zomaar de volledige waarborgsom inhouden. Hij mag alleen het bedrag inhouden dat gelijk is aan de achterstallige huur.

Kosten en Vergoedingen

De verhuurder mag de waarborgsom gebruiken om eventuele kosten te vergoeden die hij heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door de huurder. Dit kan bijvoorbeeld gaan om kosten voor reparaties of schoonmaakwerkzaamheden. De verhuurder moet de huurder wel in de gelegenheid stellen om deze kosten te verrekenen met de waarborgsom. De huurder heeft namelijk recht op terugbetaling van de waarborgsom, minus de kosten die de verhuurder heeft moeten maken.

Naast de waarborgsom kan de verhuurder ook servicekosten of een energieprestatievergoeding vragen. Deze kosten moeten wel redelijk zijn en mogen niet hoger zijn dan het bedrag dat de verhuurder daadwerkelijk heeft moeten maken. De verhuurder moet deze kosten specificeren in de huurovereenkomst. De huurder kan deze kosten terugvorderen als blijkt dat de verhuurder te veel heeft berekend.

In sommige gevallen kan de verhuurder ook een aanbetaling vragen. Dit is echter niet wettelijk geregeld en de huurder is niet verplicht om een aanbetaling te doen. Als de verhuurder toch een aanbetaling vraagt, moet hij de huurder wel in de gelegenheid stellen om deze aanbetaling te verrekenen met de eerste huurbetaling.

Onderhoud en Schade

Verantwoordelijkheden Huurder en Verhuurder

Bij het huren van een woning zijn zowel de huurder als de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele schade aan de woning. De huurder dient de woning als een goed huurder te onderhouden en de verhuurder dient ervoor te zorgen dat de woning in goede staat verkeert bij aanvang van de huur.

De verhuurder is verantwoordelijk voor het uitvoeren van reparaties aan de woning die niet het gevolg zijn van normale slijtage en die niet door de huurder zijn veroorzaakt. De huurder is verantwoordelijk voor de reparatie van schade die hij of zij heeft veroorzaakt en voor reparaties die voortvloeien uit normale slijtage.

Gebreken en Slijtage

Als er sprake is van gebreken aan de woning, dan dient de huurder deze te melden bij de verhuurder. De verhuurder dient vervolgens binnen een redelijke termijn de gebreken te verhelpen. Als de verhuurder dit nalaat, dan kan de huurder de gebreken zelf laten verhelpen en de kosten hiervan verhalen op de verhuurder.

Gewone slijtage aan de woning, zoals bijvoorbeeld slijtage aan de vloerbedekking of gordijnen, komt voor rekening van de verhuurder. Slecht onderhoud door de verhuurder kan er echter wel voor zorgen dat er sneller slijtage optreedt. In dat geval kan de huurder de verhuurder aansprakelijk stellen voor de extra slijtage en de kosten hiervan verhalen op de verhuurder.

Het is belangrijk dat de huurder en verhuurder afspraken maken over de staat van de woning bij aanvang van de huur. De huurder kan bijvoorbeeld foto’s maken van de woning om bewijs te hebben van de staat van de woning bij aanvang van de huur. Dit kan van pas komen bij eventuele geschillen over schade aan de woning.

Juridische Procedures

Geschillen en Advies

Wanneer er geschillen ontstaan tussen huurders en verhuurders over de waarborgsom, kan het Juridisch Loket advies geven over welke stappen er genomen kunnen worden. Het is ook mogelijk om een jurist in te schakelen voor juridisch advies.

Een huurder kan een brief sturen naar de verhuurder om de waarborgsom terug te vorderen na de oplevering van de woning of kamer. Als er geen reactie komt van de verhuurder, kan er een rapport worden opgesteld en kan er een incassobureau worden ingeschakeld om de vordering te innen.

Rechtelijke Stappen

Als er geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de huurder en verhuurder, kan de huurder naar de rechter stappen. De huurder kan bij de kantonrechter een vordering indienen om de waarborgsom terug te krijgen. De rechter kan dan een uitspraak doen over de zaak en bepalen of de verhuurder de waarborgsom moet terugbetalen en eventueel een rente moet betalen.

Het is belangrijk voor huurders om te weten dat het inschakelen van een jurist of het nemen van juridische stappen kosten met zich meebrengt. Het is daarom verstandig om eerst advies in te winnen bij het Juridisch Loket voordat er stappen worden ondernomen.