Direct een procedure opstarten
Veel gekozen categoriën Bekijk alle situaties
Direct een procedure opstarten
, Borg bij huur: alles wat je moet weten

Borg bij huur: alles wat je moet weten

Borg bij huur: alles wat je moet weten https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg 2560 1709 Huurteam Huurteam https://www.huurteamcentraal.nl/wp-content/uploads/2024/01/pexels-christina-morillo-1181360-scaled.jpg

Bij het huren van een woning vraagt de verhuurder vaak om een borg. Een borg is een bedrag dat de huurder betaalt aan de verhuurder als zekerheid voor het geval er schade aan de woning wordt veroorzaakt of als er huurachterstand ontstaat. De hoogte van de borg is afhankelijk van de verhuurder en kan variëren van één maand tot enkele maanden huur.

De borg is bedoeld om de verhuurder te beschermen tegen financiële schade. De huurder is verplicht om de woning in goede staat terug te geven aan de verhuurder. Als er schade is ontstaan aan de woning of als er huurachterstand is, kan de verhuurder de borg gebruiken om de schade te herstellen of de huurachterstand te verrekenen. Als er geen schade is of huurachterstand, dan krijgt de huurder de borg terug bij het einde van de huurovereenkomst.

Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder niet zomaar een willekeurige borg kan vragen. De hoogte van de borg moet redelijk zijn en mag niet hoger zijn dan wettelijk is toegestaan. De huurder heeft recht op duidelijke informatie over de hoogte van de borg en de voorwaarden waaronder deze wordt betaald en teruggegeven.

Borg en Waarborgsom

Bij het huren van een woning kan een verhuurder een borg of waarborgsom vragen. Dit is een bedrag dat de huurder betaalt als zekerheid voor de verhuurder. De borg dient als garantie voor eventuele schade aan de woning of huurachterstand.

Vaststellen van de Borg

Het bedrag van de borg wordt vastgesteld in de huurovereenkomst. Het is gebruikelijk dat de borg gelijk is aan één of twee maanden huur. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder niet zomaar een te hoge waarborgsom mag vragen. De borg moet in verhouding staan tot de huurprijs en de eventuele schade die kan worden veroorzaakt.

Wettelijke Beperkingen

Er zijn wettelijke beperkingen aan de hoogte van de waarborgsom. Vanaf 1 juli 2023 mag de waarborgsom maximaal twee maanden kale huur bedragen. Voor contracten afgesloten vóór 1 juli 2023 mag dit maximaal drie maanden kale huur zijn [1]. De verhuurder moet de borg op een aparte bankrekening zetten en mag hier geen rente over vragen.

Borg en Huurcontract

Het is belangrijk dat de afspraken over de borg duidelijk worden vastgelegd in het huurcontract. Zo voorkomt de huurder onduidelijkheid over de hoogte van de borg en de voorwaarden voor terugbetaling. Na afloop van de huurperiode moet de verhuurder de borg terugbetalen, mits er geen schade is veroorzaakt en de huur is betaald.

Als de verhuurder weigert de borg terug te betalen of als de huurder het niet eens is met de hoogte van de borg, kan de huurder naar de huurcommissie stappen. De huurcommissie kan dan een uitspraak doen over de hoogte van de borg en de voorwaarden voor terugbetaling.

In het kort, een borg of waarborgsom kan gevraagd worden bij het huren van een woning. De hoogte van de borg moet in verhouding staan tot de huurprijs en de eventuele schade die kan worden veroorzaakt. Er zijn wettelijke beperkingen aan de hoogte van de waarborgsom en de verhuurder mag hier geen rente over vragen. Het is belangrijk dat de afspraken over de borg duidelijk worden vastgelegd in het huurcontract.

Rechten en Plichten

Als huurder en verhuurder van een woning heb je bepaalde rechten en plichten. Hieronder worden de verantwoordelijkheden van de huurder en de verplichtingen van de verhuurder besproken.

Verantwoordelijkheden van de Huurder

Als huurder ben je verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de woning. Dit betekent dat je de woning in goede staat moet houden en eventuele schade moet voorkomen. Bij schade aan de huurwoning ben je als huurder verplicht om dit zo snel mogelijk te melden bij de verhuurder. De verhuurder zal dan de schade opnemen en een rapport opstellen.

Daarnaast ben je als huurder verplicht om de huur op tijd te betalen. Het betalingsbewijs moet je bewaren tot na de huurperiode. Bij een huurachterstand kan de verhuurder de huur verrekenen met de borg.

Bij het opleveren van de woning moet je als huurder de woning in goede staat achterlaten. De woningopzichter zal de woning inspecteren en eventuele gebreken opnemen. Je kunt de woning alleen opleveren na ontvangst van een kwitantie.

Verplichtingen van de Verhuurder

Als verhuurder ben je verplicht om de woning in goede staat te onderhouden en eventuele gebreken te verhelpen. Je moet de huurder tijdig op de hoogte stellen van eventuele reparaties en onderhoudswerkzaamheden. De huurder heeft recht op een woning die voldoet aan de eisen van goed huurderschap.

De verhuurder is verplicht om een schriftelijke huurovereenkomst op te stellen en deze aan de huurder te verstrekken. Hierin staan de afspraken tussen de huurder en verhuurder vastgelegd.

Verder is de verhuurder verplicht om de huurprijs en servicekosten op tijd en duidelijk te communiceren. De verhuurder mag geen sleutelgeld vragen en is verplicht om de woning op te nemen in goede staat.

Bij geschillen tussen huurder en verhuurder kan de huurder juridisch advies inwinnen. De verhuurder kan zich laten bijstaan door een jurist. Bij onenigheid kan de huurder naar de kantonrechter stappen.

Met ingang van 1 juli 2023 zijn er nieuwe regels voor verhuurders en huurders van kracht. Deze nieuwe regels hebben betrekking op onder meer intimidatie en discriminatie, te hoge waarborgsom en onredelijke servicekosten. De verhuurder moet zich vanaf deze datum houden aan de nieuwe Wet goed verhuurderschap.

Juridische Procedures en Geschillen

Rol van het Juridisch Loket

Als huurder of verhuurder kunt u bij het Juridisch Loket terecht voor juridisch advies over huurcontracten, huurperiode en geschillen. Het Juridisch Loket geeft u informatie over uw rechten en plichten als huurder of verhuurder en kan u helpen bij het opstellen van een voorbeeldbrief voor verrekenen of het terugvorderen van de waarborgsom. Het Juridisch Loket kan u ook doorverwijzen naar een jurist of advocaat als u een zaak wilt voorleggen aan de rechter.

Gang naar de Rechter

Als u er samen niet uitkomt, kunt u een geschil voorleggen aan de rechter. Huurrecht valt onder het civiele recht en wordt behandeld door de kantonrechter. U kunt een advocaat inschakelen, maar dit is niet verplicht. De rechter kan een uitspraak doen over bijvoorbeeld de opzegging van de huur, de hoogte van de huurprijs of de terugbetaling van de waarborgsom. Het is belangrijk om te weten dat u als huurder of verhuurder eerst moet proberen om het geschil samen op te lossen voordat u naar de rechter stapt. Als u er samen niet uitkomt, kunt u terecht bij het Juridisch Loket voor juridisch advies en hulp bij het opstellen van een voorbeeldbrief.

Einde van de Huurperiode

Wanneer de huurovereenkomst eindigt, is het tijd om de borg terug te krijgen. De verhuurder moet de borg terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat de huurder de woning heeft opgeleverd. Het is belangrijk om te weten dat de verhuurder de borg niet mag inhouden voor andere kosten, tenzij dit is afgesproken in de huurovereenkomst.

Teruggave van de Borg

De huurder kan de borg terugvragen per brief als de verhuurder weigert om de borg terug te betalen. Als de verhuurder nog steeds weigert terug te betalen, kan de huurder het geld via de rechter terugvorderen. De huurder moet bewijs hebben van de betaling van de borg, zoals een betalingsbewijs of kwitantie. Het is aan te raden om bij het opleveren van de woning een rapport op te stellen waarin de staat van de woning wordt beschreven. Dit kan later dienen als bewijs dat de huurder de woning in goede staat heeft opgeleverd.

Afrekening van Kosten

Als er kosten zijn die verrekend moeten worden met de borg, moet de verhuurder dit binnen een redelijke termijn na het einde van de huurperiode aan de huurder laten weten. De verhuurder moet de kosten specificeren en bewijs leveren van de kosten. Bijvoorbeeld, als er achterstallige huur is, moet de verhuurder aantonen dat de huurder de huur niet heeft betaald. De huurder heeft het recht om de verrekening te controleren en om te vragen om een vergoeding als de verhuurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

Het is belangrijk om de woning schoon achter te laten en alle sleutels in te leveren bij de verhuurder. De verhuurder kan sleutelgeld vragen, maar dit mag niet hoger zijn dan een redelijke vergoeding voor de prestatie. De huurder moet ervoor zorgen dat de woning in goede staat wordt opgeleverd en dat alle kosten zijn betaald. De verhuurder moet de borg terugbetalen op de afgesproken datum en op de bankrekening van de huurder.